Kaavoitus ja maankäyttö

Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kaavoitus- ja maankäyttötehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta. Maanmittauslaitos vastaa maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Kaavatyön eteneminen: Miten voin osallistua kaavoitukseen?​​​​​​​​​​​​​​

Kaavatyön eteneminen kaaviona

Kirkonkylän asemakaavan muutos , Eino Leino puisto ja terveyskeskus ympäristöineen

Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.9.2022 33 §. Kaava on saanut lainvoiman 7.11.2022. 

Kaavakartta (pdf, avautuu uudessa ikkunassa)

Kaavaselostus (pdf, avautuu uudessa ikkunassa)

Metelinniemen vaiheasemakaava, korttelit 278 ja 279 (osa)

Vaiheasemakaavalla on tarkoitus sallia pysyvä asuminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla kortteleissa 278 ja osassa korttelia 279.

Kaava on saanut laivoiman 20.7.2023:

Kaava

Selostus

Muut vireillä olevat kaavahankkeet

  • Rantakujan asemakaavamuutos
  • Miesjärven ranta-asemakaava
  • Oulurinteen asemakaavamuutos
  • Jättiläisenmaan yleiskaava
  • Valkeisvaaran tuulivoimayleiskaava
  • Tuulivoimayleiskaava
  • Varsavaaran tuulivoimayleiskaava
  • Takiankankaan tuulivoimayleiskaava
  • Hukkalansalon tuulivoimayleiskaava
  • Kirkonkylän asemakaavan muutos Lepikontie

 

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos

Kuulutus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. 

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma

Kaavaluonnos kartta

Kaavaselostus

KUULUTUS                                                                  1.11.2023                                                                                                            

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Pujoniemen ranta-asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 1.11.-1.12.2023 Paltamon kunnantalolla, Salmelankuja 1, 88300 Paltamo klo 9-15 ja Paltamon kunnan kotisivuilla https://www.paltamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto.html

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Salmelankuja 1 tai sähköpostitse paltamon.kunta@paltamo.fi 1.12.2023 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja antavat

Paltamon kunta, kaavoittaja Mika Hakkarainen puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi 

tai kaavoittaja Kimmo Mustonen, puh 0400 703 521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

Paltamossa 1.11.2023                                                              

Paltamon kunnanhallitus

Ilmatar Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavan käynnistämiseksi Takiankankaan alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 31 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.

Alue rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajoihin.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, yhdessä Hukkalansalon hankkeen kanssa.

Lisätietoja: 

Paltamon kunta: kaavoittaja Mika Hakkarainen, puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi

Kaavan laatija: 

FCG Finnish Consulting Group OY,  Timo Leskinen DI, p. +358 40 508 9680, timo.leskinen@fcg.fi

Ilmatar Paltamo Oy yhteyshenkilö: Ville Huovinen, hankekehitysjohtaja p. + 358 45 672 1192 ville.huovinen@ilmatar.fi 

Takiankankaan tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto nähtävillä 18.10.-17.11.2023.

Kuulutus

Takiankankaan tuulivoima osayleiskaava luonnosaineistot

Kaavakartta 

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1 OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Lite 2 Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet Takiankangas ja Hukkalanasalo

Liite3a_Paltamo Takiankangas-Hukansalo sähkölinjat arkeologinen inventointi 2022 

Liite3b_Paltamo Takiankangas-Hukansalo sähkölinjat arkeologinen inventointi 2022 

Liite4_Luontoselvitys_Julkinen

Liite4_Luontoselvitys_ei julkinen

Liite5_Takiakangas-Hukkalansalo melumallinnusraportti

Liite6_Hukkalansalo-Takiankangas_Välkeselvitykset

Liite7_Joutensuon Natura-arviointi 2023

Liite8_Takiankangas_Hukkalans_elinkeinoselvitys

Liite9_Asukaskysely_yhteenveto

Liite10_Yhteysviranomaisen lausunnon huomiointi

Vaihe  
Päätös kaavoituksen aloituksesta 11.10.2021 KH § 261
Vireilletulo 23.5.2022 KH § 378, kuulutus 8.6.2022

OAS

23.5.2022 KH § 378
Valmisteluvaihe, luonnos 10.10.2023 KH § 8
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Ilmatar Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Hukkalansalon alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 19 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, yhdessä Takiankankaan hankkeen kanssa.

Lisätietoja: 

Paltamon kunta: kaavoittaja Mika Hakkarainen, puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi

Kaavan laatija: 

FCG Finnish Consulting Group OY,  Timo Leskinen DI, p. +358 40 508 9680, timo.leskinen@fcg.fi

Ilmatar Paltamo Oy yhteyshenkilö: Ville Huovinen, hankekehitysjohtaja p. + 358 45 672 1192 ville.huovinen@ilmatar.fi

Hukkalansalon tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto nähtävillä 18.10.-17.11.2023.

 

Kuulutus

Kaavakartta 

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1 OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Liite 2 Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet Takiankangas ja Hukkalansalo

Liite3a_Paltamo Takiankangas-Hukansalo sähkölinjat arkeologinen inventointi 2022 

Liite3b_Paltamo Takiankangas-Hukansalo sähkölinjat arkeologinen inventointi 2022 

Liite4_Luontoselvitys_Julkinen

Liite4_Luontoselvitys_ei julkinen

Liite5_Takiakangas-Hukkalansalo melumallinnusraportti

Liite6_Hukkalansalo-Takiankangas_Välkeselvitykset

Liite7_Joutensuon Natura-arviointi 2023

Liite8_Takiankangas_Hukkalans_elinkeinoselvitys

Liite9_Asukaskysely_yhteenveto

Liite10_Hukkalansalo_vastine

Liite11_Yhteysviranomaisen lausunnon huomiointi

Vaihe  
Päätös kaavoituksen aloituksesta 11.10.2021 KH § 257
Vireilletulo 23.5.2022 KH § 377, kuulutus 8.6.2022
OAS 23.5.2022 KH § 377
Valmisteluvaihe, luonnos 10.10.2023 KH § 7
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Puolangan kunnan puolelle Paltamon kuntarajan tuntumaan Ilmatar Oy suunnittelee Julkuvaaran alueelle kahden voimalan tuulivoimapuistoa Hukkalansalon tuulivoimahankkeen yhteyteen. Tavoitteena on laatia Takiankankaan tuulivoimaosayleiskaava Paltamon kunnan puolella. Julkuvaaran osallisuus- ja arviointisuunitelmasta ja yleiskaavasta järjestetään Puolangalla yleisötilaisuus 28.11.2022. Lue lisää aiheesta ja tilaisuudesta alla olevasta kuulutuksesta: 

Kuulutus Julkuvaaran OAS:ista ja Puolangan Julkuvaaran tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta.

 

Prokon Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Varsavaaran alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 21 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä maanpinnasta.

Alue rajoittuu sekä Puolangan että Ristijärven kuntarajoihin.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arvionti. YVA-menettelystä saa ajantasaista tietoa ympäristöhallinnon sivuilta https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA

Kaavoitushankkeen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Paltamon kunnantalolla keskiviikkona 11.1.2023 klo 17–19.

 

Vaihe  
Vireilletulo 27.9.2021 KH § 246
OAS 26.1.2022-26.2.2022kuulutus 
Valmisteluvaihe, luonnos

Valmisteluaineisto nähtävillä 20.12.2022 –15.2.2023, kuulutus

Kaava-aineisto

Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Kaavoituksesta vastaava: Paltamon kunta, kaavoittaja Mika Hakkarainen, puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi

tekninen johtaja Mikko Karjalainen puh. 044 288 5500 etunimi.sukunimi@paltamo.fi

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy, kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka puh. 040 532 2380 etunimi.sukumi@ramboll.fi

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Isojärvi, puh. 029 502 3810, etunimi.sukumini@ely-keskus.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Susanna Hirvonen, puh. 044 709 3257 etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektijohtaja Marko Kristola, puh. 0400 466 134, m.kristola@prokon.net ja projektijohtaja Hanna Tuominen, puh. 0400 408 053, H.Tuominen@prokon.net

Solarwind Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Valkeisvaaran alueella. Alueelle on suunniteltu kuusi tuulivoimalaa.

Hankkeessa ei tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Vireilletulo kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 13.12.2023 alkaen.

Tuulivoimapuistoa ja kaavoitusta koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään ma 18.12.2023 kello 17.00-19:00 Paltamon kunnantalolla, Salmelankuja 1.

 

Vaihe  
Vireilletulo 6.9.2021 KH § 221
OAS 14.11.2023 KH § 215
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Lisätietoja:

Kaavoituksesta vastaava: Paltamon kunta: kaavoittaja Mika Hakkarainen, puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi

Kaavakonsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä
010 4090, www.fcg.fi
kaavan laatija
Tuomo Järvinen
040 753 1524
tuomo.jarvinen@fcg.fi

Hanketoimija: Solarwind Finland Oy
Soratie 2
15550 Nastola
Projektipäällikkö
Mika Meller
050 543 4163
mika.meller@solarwind.fi

 

 

Wpd Finland Oy on tehnyt Paltamon kunnalle kaavoitusaloitteen ja esitellyt kaavotussopimusta 18.11.2022.  Alustavan suunnitelman mukaan Kylkivaaran tuulipuistoon sijoittuisi 21 tuulivoimalaa, joista Paltamon kunnan puolelle sijoittuisi 19 tuulivoimalaa ja Ristijärven kunnan puolelle 2 tuulivoimalaa. 

Kylkivaaran tuulipuiston hakealue ja kaava-alueen sijainti

Hankkeen sivut

Wpd Finland Oy:n kaavoitusaloite § 272, joka on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 29.11.2022 samanaikaisesti kaavoitussopimuksen kanssa. Hanke on pysähdyksissä.

Vaihe  
Vireilletulo                             29.11.2022 KH §272  
OAS  
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Lisätietoja:

Paltamon kunta: kaavoittaja Mika Hakkarainen, puh 044 187 7970, mika.hakkarainen@sotkamo.fi

 

Kaavoituskatsaus 2022-2023

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2023 § 56 hyväksynyt vuoden 2022-2023 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus 2022-2023 on nähtävänä palvelusivuston lisäksi kunnantalolla.

Kaavoituskatsaus 2022-2023

Paltamossa asemakaavoja on laadittu Paltamon taajamaan, Kontiomäelle ja Kivesvaaran alueelle. Voimassa olevat kaavat on koottu oheisille kaavayhdistelmäkartoille ajantasakaavoina. Alkuperäiset kaavat löytyvät kunnan arkistosta.

Paltamon taajaman ajantasakaava 
Kaavakartta

Kontiomäen ajantasakaava
Kaavakartta

Biotuotetehtaan asemakaava
Kaavakartta
Kaavaselostus

Luhtaniemen asemakaava

Kaavakartta

Paltamon ranta-asemakaava-alueiden sijaintikartta

1.   Kangasjärven rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

2.   Korkeamaan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

3.   Kuuskanlahden rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

4.   Neuvosenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

5.   Vekaranniemen ja Iso Kärppäsaaren rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

Päivitetty kaavakartta Vekaranniemen ja Iso Kärpässaaren ranta-asemakaavamuutoksesta, jonka Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 § 8. 

Voimassa oleva kaavakartta

Vekaranniemi sijoittuu Oulujärven ympäristöön. Alueella kaava mahdollistaa korttelimaisen loma-asuntorakentamisen. Lisäksi alueella on maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. 

6.   Ärjänselän rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

7.   Ruskonrannan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

8.   Salmenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

9.   Saunasalmen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

10.  Tasaisenniemen rantakaava
       Merkinnät ja määräykset

11.  Pynnölänlahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

12.  Teväsaaren ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

13.  Pujoniemen ranta-asemakaava
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, tila 1:90 Pujoniemi
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, Antinlahden alue
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

14.  Ainolan ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

15.  Kiveslahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

16.  Petäjäniemen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

17.  Iso-Petäisen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

18.  Pitkänperän ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

Alkuperäiset ja täydelliset kaava-aineistot ovat saatavilla kunnantoimistolla.

Vuorovaikutus eri toimijoiden ja asianosaisten kanssa olennainen osa kaavoitusta ja maankäyttöä

Osallisuus, asianosaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja mielipiteidenilmaisun vapaus ovat tärkeitä perusperiaatteita kaikissa kaavahankkeissa ja koko kaavaprosessien eri vaiheissa. Asianosaisisia voivat olla esimerkiksi vakiasukkaat, vapaa-ajanasukkaat, yritykset, elinkeinojenharjoittajat ja yhdistykset. Kaavanlaadinnan alkuvaiheessa kartoitetaan kaavahankkeiden vaikutukset osallisiin, joihin kaava tulee vaikuttavan eniten. Lisäksi eri kaavoitusvaiheessa tehdään alusta asti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa kuten esimerkiksi ELY-keskusten, Museoviraston tai paikallisten yhdistysten kanssa. Kaavan vaikutuksista voidaan tehdä konsulttiselvityksiä esimerkiksi maisemahaitoista, selvittelyjä eliölajeille kohdistuvista vaikutuksista ja luontoympäristöille.

Kaavahankkeiden periaatteina on aiheuttaa haittaa mahdollisimman vähän asianosaisille, yritystoiminnalle, luontoympäristöille, asumiselle, vesistöille ja eliölajeille. Kaavoituksessa tulee huomioida kestävä kehitys, ekologinen ilmastoviisas asuminen, luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy. Kunnan kaavasuunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset kestävät alueiden käyttötavoitteet ja Kainuun liiton maakuntakaavojen rajoitteet ja kehittämiskärjet Paltamon kunnan asema- tai yleiskaavoitustyössä. Esimerkiksi suuremmille ympäristövaikutuksia aiheuttavilla hakkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) kuten tuulivoimaloiden kaavoitushankkeille. 

Lisätietoja:

Hakkarainen Mika kaavoittaja
Karjalainen Mikko tekninen johtaja, rakennustarkastaja