Kaavoitus ja maankäyttö

Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kaavoitus- ja maankäyttötehtäviin kuuluu kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta. Maanmittauslaitos vastaa maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Kaavatyön eteneminen: Miten voin osallistua kaavoitukseen?​​​​​​​​​​​​​​

Kaavatyön eteneminen kaaviona

Asemakaavamuutosehdotus nähtävillä

Kirkonkylän asemakaavan muutos , Eino Leino puisto ja terveyskeskus ympäristöineen

 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 22 ja 23 sekä osaa korttelista 27 ja niihin liittyviä liikenne-, vesi- ja virkistysalueita.

Kaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 27.12.2021-26.1.2022 Paltamon pääkirjastossa Korpitie 9, (ma ja ke klo 12.00–18.00 ja ti, to ja pe klo 10.00–15.00) ja 13.1.2022 alkaen myös kunnanvirastolla Vaarankyläntie 7.

Kaavaehdotus on nähtävillä verkossa www.paltamo.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö > Vireillä olevat kaavat

Muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan nähtävilläoloaikana kirjallisesti Paltamon kuntaan: Paltamon kunta, kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköpostilla paltamon.kunta@paltamo.fi

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630, etunimi.sukunimi@hyrynsalmi.fi ja Mikko Karjalainen, 044 288 5500, etunimi.sukunimi@paltamo.fi

Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.9.2022 33 § seuraavan kaavamuutoksen. Kaava on saanut lainvoiman 7.11.2022. 

Kaavakartta (pdf, avautuu uudessa ikkunassa)

Kaavaselostus (pdf, avautuu uudessa ikkunassa)

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen, Kirkonkylän asemakaavamuutos Eino Leino puiston ja terveyskeskuksen alue Paltamon kirkonkylässä

Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 22.9.2022 § 33 kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kaavamuutos koskee Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen kortteleita 22, 23 ja 27 (osa) sekä niihin liittyvät liikenne-, vesi- ja virkistysalueet.

Alueen kaavamuutos vahvistaa keskusta-alueen julkishallinnollisia ja terveydenhoidon palvelujen saavutettavuutta. Lisäksi kaavamuutoksessa edistetään alueen kaupallisten palveluiden monipuolista toimintaa. Kaavamerkintä mahdollistaa polttoaineenjakelun jatkumisen alueella. Kaavamuutoksessa huomioitiin alueen virkistyskäyttö ja vesiliikenteen edellytykset.  Uutena toimintona kaavaan tuli uuden kunnanvirastotalon salliva hallinto- ja virastorakennusten korttelin kaavamerkintä.

 

Metelinniemen vaiheasemakaava, korttelit 278 ja 279 (osa)

Vaiheasemakaavalla on tarkoitus sallia pysyvä asuminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla kortteleissa 278 ja osassa korttelia 279.

Asemakaavoitus on tullut vireille 18.3.2020.

Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen on tullut toive laajentaa vakituisen asumisen mahdollistava merkintä myös kortteleihin 267 ja 268, jotka kuuluvat kunta- ja kyläkuvallisesti tärkeään sk-1-alueeseen. Kaava-aluetta on laajennettu ja kaavaselostusta täydennetään myös tältä osin.

 

Nähtävilläoloaineisto:

Kaavakartta luonnos

Kaavaselostus luonnos

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

kaavakartta ehdotus

kaavaselostus ehdotus

hyväksytty kaava

kaavaselostus

 

Vaihe  
Vireilletulo 18.3.2020
OAS OAS
Valmisteluvaihe, luonnos 1.7.-14.8.2020kartta 
Ehdotus 15.3.-17.4.2023, kartta
Hyväksyminen 1.6.2023
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

 

 

 

Muut vireillä olevat kaavahankkeet

 • Eino Leino -puiston asemakaavamuutos
 • Rantakujan asemakaavamuutos
 • Miesjärven ranta-asemakaava
 • Oulurinteen asemakaavamuutos
 • Jättiläisenmaan yleiskaava
 • Valkeisvaaran tuulivoimayleiskaava
 • Tuulivoimayleiskaava
 • Varsavaaran tuulivoimayleiskaava
 • Takiankankaan tuulivoimayleiskaava
 • Hukkalansalon tuulivoimayleiskaava
 • Kirkonkylän asemakaavan muutos Lepikontie

 

Prokon Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Varsavaaran alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 21 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä maanpinnasta.

Alue rajoittuu sekä Puolangan että Ristijärven kuntarajoihin.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arvionti. YVA-menettelystä saa ajantasaista tietoa ympäristöhallinnon sivuilta https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA

Kaavoitushankkeen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Paltamon kunnantalolla keskiviikkona 11.1.2023 klo 17–19.

 

Vaihe  
Vireilletulo 27.9.2021 KH § 246
OAS 26.1.2022-26.2.2022kuulutus 
Valmisteluvaihe, luonnos

Valmisteluaineisto nähtävillä 20.12.2022 –15.2.2023, kuulutus

Kaava-aineisto

Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Kaavoituksesta vastaava: Paltamon kunta, tekninen johtaja Mikko Karjalainen puh. 044 288 5500 etunimi.sukunimi@paltamo.fi

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy, kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka puh. 040 532 2380 etunimi.sukumi@ramboll.fi

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Isojärvi, puh. 029 502 3810, etunimi.sukumini@ely-keskus.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Susanna Hirvonen, puh. 044 709 3257 etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektijohtaja Marko Kristola, puh. 0400 466 134, m.kristola@prokon.net ja projektijohtaja Hanna Tuominen, puh. 0400 408 053, H.Tuominen@prokon.net

Ilmatar Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavan käynnistämiseksi Takiankankaan alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 31 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.

Alue rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajoihin.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, yhdessä Hukkalansalon hankkeen kanssa.

 

Vaihe  
Päätös kaavoituksen aloituksesta 11.10.2021 KH § 261
Vireilletulo 23.5.2022 KH § 378, kuulutus 8.6.2022

OAS

23.5.2022 KH § 378
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Ilmatar Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Hukkalansalon alueella.

Alueelle on suunniteltu enimmillään 19 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 350 metriä.

Hankkeessa tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, yhdessä Takiankankaan hankkeen kanssa.

Vaihe  
Päätös kaavoituksen aloituksesta 11.10.2021 KH § 257
Vireilletulo 23.5.2022 KH § 377, kuulutus 8.6.2022
OAS 23.5.2022 KH § 377
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Puolangan kunnan puolelle Paltamon kuntarajan tuntumaan Ilmatar Oy suunnittelee Julkuvaaran alueelle kahden voimalan tuulivoimapuistoa Hukkalansalon tuulivoimahankkeen yhteyteen. Tavoitteena on laatia Takiankankaan tuulivoimaosayleiskaava Paltamon kunnan puolella. Julkuvaaran osallisuus- ja arviointisuunitelmasta ja yleiskaavasta järjestetään Puolangalla yleisötilaisuus 28.11.2022. Lue lisää aiheesta ja tilaisuudesta alla olevasta kuulutuksesta: 

Kuulutus Julkuvaaran OAS:ista ja Puolangan Julkuvaaran tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta.

 

Solarwind Oy on tehnyt Paltamon kunnalle aloitteen tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämiseksi Valkeisvaaran alueella. Alueelle on suunniteltu kuusi tuulivoimalaa.

Hankkeessa ei tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Vaihe  
Vireilletulo 6.9.2021 KH § 221
OAS  
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Wpd Finland Oy on tehnyt Paltamon kunnalle kaavoitusaloitteen ja esitellyt kaavotussopimusta 18.11.2022.  Alustavan suunnitelman mukaan Kylkivaaran tuulipuistoon sijoittuisi 21 tuulivoimalaa, joista Paltamon kunnan puolelle sijoittuisi 19 tuulivoimalaa ja Ristijärven kunnan puolelle 2 tuulivoimalaa.

Kylkivaaran tuulipuiston hakealue ja kaava-alueen sijainti

Hankkeen sivut

Wpd Finland Oy:n kaavoitusaloite § 272, joka on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 29.11.2022 samanaikaisesti kaavoitussopimuksen kanssa.

Vaihe  
Vireilletulo                             29.11.2022 KH §272  
OAS  
Valmisteluvaihe, luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Valitus  
Lainvoimaisuus  

 

Kaavoituskatsaus 2022-2023

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2023 § 56 hyväksynyt vuoden 2022-2023 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus 2022-2023 on nähtävänä palvelusivuston lisäksi kunnantalolla.

Kaavoituskatsaus 2022-2023

Paltamossa asemakaavoja on laadittu Paltamon taajamaan, Kontiomäelle ja Kivesvaaran alueelle. Voimassa olevat kaavat on koottu oheisille kaavayhdistelmäkartoille ajantasakaavoina. Alkuperäiset kaavat löytyvät kunnan arkistosta.

Paltamon taajaman ajantasakaava 
Kaavakartta

Kontiomäen ajantasakaava
Kaavakartta

Biotuotetehtaan asemakaava
Kaavakartta
Kaavaselostus

Luhtaniemen asemakaava

Kaavakartta

Paltamon ranta-asemakaava-alueiden sijaintikartta

1.   Kangasjärven rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

2.   Korkeamaan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

3.   Kuuskanlahden rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

4.   Neuvosenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

5.   Vekaranniemen ja Iso Kärppäsaaren rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

Päivitetty kaavakartta Vekaranniemen ja Iso Kärpässaaren ranta-asemakaavamuutoksesta, jonka Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 § 8. 

Voimassa oleva kaavakartta

Vekaranniemi sijoittuu Oulujärven ympäristöön. Alueella kaava mahdollistaa korttelimaisen loma-asuntorakentamisen. Lisäksi alueella on maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. 

6.   Ärjänselän rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

7.   Ruskonrannan rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

8.   Salmenniemen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

9.   Saunasalmen rantakaava
      Merkinnät ja määräykset

10.  Tasaisenniemen rantakaava
       Merkinnät ja määräykset

11.  Pynnölänlahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

12.  Teväsaaren ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

13.  Pujoniemen ranta-asemakaava
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, tila 1:90 Pujoniemi
       Pujoniemen ranta-asemakaavan muutos, Antinlahden alue
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

14.  Ainolan ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

15.  Kiveslahden ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

16.  Petäjäniemen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

17.  Iso-Petäisen ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset

18.  Pitkänperän ranta-asemakaava
       Merkinnät ja määräykset
       Kaavaselostus

Alkuperäiset ja täydelliset kaava-aineistot ovat saatavilla kunnantoimistolla.

Vuorovaikutus eri toimijoiden ja asianosaisten kanssa olennainen osa kaavoitusta ja maankäyttöä

Osallisuus, asianosaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja mielipiteidenilmaisun vapaus ovat tärkeitä perusperiaatteita kaikissa kaavahankkeissa ja koko kaavaprosessien eri vaiheissa. Asianosaisisia voivat olla esimerkiksi vakiasukkaat, vapaa-ajanasukkaat, yritykset, elinkeinojenharjoittajat ja yhdistykset. Kaavanlaadinnan alkuvaiheessa kartoitetaan kaavahankkeiden vaikutukset osallisiin, joihin kaava tulee vaikuttavan eniten. Lisäksi eri kaavoitusvaiheessa tehdään alusta asti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa kuten esimerkiksi ELY-keskusten, Museoviraston tai paikallisten yhdistysten kanssa. Kaavan vaikutuksista voidaan tehdä konsulttiselvityksiä esimerkiksi maisemahaitoista, selvittelyjä eliölajeille kohdistuvista vaikutuksista ja luontoympäristöille.

Kaavahankkeiden periaatteina on aiheuttaa haittaa mahdollisimman vähän asianosaisille, yritystoiminnalle, luontoympäristöille, asumiselle, vesistöille ja eliölajeille. Kaavoituksessa tulee huomioida kestävä kehitys, ekologinen ilmastoviisas asuminen, luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy. Kunnan kaavasuunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset kestävät alueiden käyttötavoitteet ja Kainuun liiton maakuntakaavojen rajoitteet ja kehittämiskärjet Paltamon kunnan asema- tai yleiskaavoitustyössä. Esimerkiksi suuremmille ympäristövaikutuksia aiheuttavilla hakkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) kuten tuulivoimaloiden kaavoitushankkeille. 

Lisätietoja:

Karjalainen Mikko tekninen johtaja, rakennustarkastaja