Ympäristövalvonta

Asuminen ja ympäristö

Ympäristövalvonta

 

Ympäristövalvonta valmistelee ympäristölupa-asiat, tekee päätökset ympäristövalvontaan tehdyistä ilmoituksista, neuvoo ja opastaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, valvoo ympäristönsuojelua (mm. lupien valvonnan kautta) sekä antaa lausuntoja muille viranomaisille. Ympäristövalvonta valmistelee myös maa-aineslupa-asiat sekä valvoo maa-ainesten ottamista.

Paltamossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupa- ja valvontalautakunta.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvan myöntää joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tai Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus (Ymparisto.fi)

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslain mukainen maa-aineslupa. Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Lupahakemus tulee toimittaa liitteineen kahtena kappaleena ja siihen liittyvä ottamissuunnitelma kolmena kappaleena lupaviranomaiselle. Valtioneuvoston asetuksella (926/2005) säädetään tarkemmin maa-ainesluvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista.

Luvasta päättää Paltamon kunnassa Lupa- ja valvontalautakunta.

Ohjeet luvan hakemiseen ja lupamenettelyyn (pdf)

Maa-aineslupahakemus (ymparisto.fi)

Hinnasto ja maksut

Erityisen häiritsevästä ulkona tapahtuvasta tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä meluilmoitus kunnan ympäristövalvontaan. Meluilmoitus tulee tehdä mm. louhinnasta, murskauksesta, ulkoilmakonsertista sekä moottoriurheilukilpailusta. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Meluilmoitus (Ymparisto.fi)

Rannan ruoppaukselle tulee hakea lupa vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan, jos ruopattava massamäärä on yli 500 kuutiometriä. Lupa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Myös laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan lupa. Pienistä niitoista tulee ilmoittaa Kainuun ELY-keskukselle.

Jos ruopattava massamäärä on alle 500 kuutiometriä, tulee ruoppauksesta tehdä kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Kaikista vesialueisiin kohdistuvista toimenpiteistä tulee ilmoittaa aina myös vesialueen omistajalle.

Ruoppaus ja niittoilmoitus (Ymparisto.fi)

Vesilaissa ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamista tai muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Ojan tai puron suurentaminen ja oikaiseminen rinnastetaan uuden ojan tekemiseen.

Ojan tekemiseen toisen maalle tai rajalle tarvitaan maanomistajan suostumus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jos maanomistajat eivät keskenään pääse sopimukseen asiasta.

 

Jätevesilaki ja -asetus tulivat voimaan 3.4.2017 ja siirtymä aika oli 31.10.2019 asti.

 

Jätevesiasetus ei koske, kun

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä käsittely)
  • kiinteistöissä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943
  • (Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin kunnan viranomainen tekee arvion ja päätöksen tilanteesta. Laki edellyttää kuitenkin, ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.)

 

Huomioitava, että poikkeamiset koskevat pelkästään puhdistusvaatimusta. Kiinteistöllä tulee kuitenkin aina olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet.

 

Jätevesiasetus koskee, kun

  • kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004 ja jätevesijärjestelmä ei täytä nykysääntöjä
  • kiinteistö on yli 100 metriä vesistön läheisyydestä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen yhteydessä
  • kiinteistö on enintään 100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueella

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (Ymparisto.fi)

 

 

Karjalainen Mikko tekninen johtaja, rakennustarkastaja
Korhonen Jukka ympäristötarkastaja