Hankinnat

Kunta ja hallinto

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Hoidamme hankintoja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti

Käytössämme on sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä, jotka helpottavat tarjouskilpailuihin osallistumista.

Ilmoitamme käynnissä olevista tarjouskilpailuista seuraavissa kanavissa:

Lisäksi voit käydä katsomassa pienhankintakilpailutuksia pienhankintapalvelut.fi-palvelussa

Kauppinen Kyösti hankinta-asiamies
Juutinen Petra hallintojohtaja