Rakentaminen

Asuminen ja ympäristö

 

Rakennusvalvonta

 

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä.

Rakennusvalvontaa ohjaa

Rakennusvalvonnassa käsitellään mm. rakennus- ja toimepideluvat, ilmoitusluvat, jatkoajat, purku- ja maisematyöluvat sekä poikkeamisluvat.

 

Rakentamisessa huomioitavaa

Asuntojen korjausavustusten haku 

 

Asuntojen korjausavustukset haetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksessa on jatkuva haku.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnin kautta tai jättämällä hakemuksen ARAan osoitteella Vesijärvenkatu 11 A/PL 30, 15140 Lahti. Hakemuksia saa tulostettua ARAn verkkosivuilta tai hakemuksia saa tilattua puhelimitse 029 525 0818 tai sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi.

Poikkeamiskäsittely

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman sen mahdollistavaa asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Mahdollinen  poikkeaminen em. lainkohdasta edellyttää   poikkeamispäätöksen.

Samoin kaavamääräyksistä poikkeava rakentamisen edellytykset arvioidaan poikkeamiskäsittelyssä.

Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä poiketa rakentamista ohjaavista säädöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Hankekohtaiset erityiset poikkeamisen syyt tulee perustella poikkeamista haettaessa poikkeamishakemuksessa.

Em. rakennusrajoitus ei kuitenkaan koske  maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista, olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä  olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.

Hakemuksen käsittely

Poikkeamishakemuksen käsittelee toimivallasta riippuen Paltamon kunnanhallitus tai Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Poikkeuslupahakemuksen ohje ja käsittely (pdf)

Poikkeuslupahakemus (pdf)

Rakennusjärjestys

 

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamiseen liittyviä määräyksiä näistä näkökulmista:

  • paikallisista oloista johtuva suunnitelmallinen ja sopiva rakentaminen,
  • kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottaminen sekä
  • hyvän elinympäristön toteuttamisnn ja säilyttäminen

Rakennusjärjestys neuvoo ja opastaa lupamenettelyistä, rakentamistavasta ja oikeista menettelytavoista hankkeissa.

Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Rakennusjärjestys koskee Paltamon kunnan alueella kaikkea uudisrakentamista ja soveltuvin osin jo rakennettua ympäristöä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen 11.04.2012.

Rakennusjärjestyksen liitteet:

 

Rakentaminen ja luvan hakeminen

 

Hakeminen

Paltamon kunnan rakennusvalvonta käsittelee kaikki lupahakemukset (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat) sekä toimenpide- ja purkamisilmoitukset sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

 

Ohjeita Lupapiste -palvelun käytöstä

Rakennushankkeen valmistelu Lupapiste-palvelussa (pdf)
Ajankohtaiset kysymykset Lupapisteen käytöstä - asiakastuki
Pikaopas Lupapisten käyttöön
Lupapisteen prosessikuvaus

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Tällöinkin hakemuksesi siirretään sähköiseen palveluun, joten kaikki luvat käsitellään kokonaan sähköisesti. Paltamon kuntaan riittää hakemus yhtenä kappaleena.

Paperiset lupahakemusasiakirjat liitteineen toimitetaan rakennustarkastajalle
os. Paltamon kunta 
Tekniset palvelut 
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo.

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Rakentamisen hakemusasiakirjat löydät Lomakkeet-sivulta.

Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Maksujen suuruus perustuu Paltamon kunnanvaltuuston päättämiin taksoihin. Lisätietoa maksuista täältä (tähän linkki).

Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk:n valitusaika, lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyöt voi aloittaa, kun päätös on lainvoimainen ja luvassa määrätyin ehdoin. Luvan voimassaoloaika selviää lupapäätöksestä

Lupapiste.fi

Suunnittelutarvealue

 

Suunnittelutarvealueella (MRL 16 §) tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Paltamon taajaman suunnittelutarvealue 
Kontiomäen taajaman suunnittelutarvealue

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

 

Lisätietoja:

Karjalainen Mikko tekninen johtaja, rakennustarkastaja
Hakkarainen Mika kaavoittaja