Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Hyvinvointi ja terveys

Paltamon sillat kesällä

 

Paltamolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vahvistaminen ovat hyvinvointipalveluiden keskeisiä tavoitteita. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen nivoutuvat myös toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin perustuen ja luoden edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiselle.

 

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää kaksi osaa: hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi se toimii lakisääteisenä suunnitelmana ehkäisevälle päihdetyölle sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana ja vuosittain raportteina. Se sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Kertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua. 

Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitelman laadintaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn ja osallistumalla ikäihmisten hyvinvointiaamupäivässä pidettyyn työpajaan. 

Paltamon kunnan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022–2025

Paltamo tarjoaa erinomaiset puitteet lapsiperheiden hyvinvoinnille: maksuttoman varhaiskasvatuksen ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun sekä luonnossa liikkumiseen. Kulttuuri- ja tapahtumatuotanto on monipuolista ja kuntalaisille pääsääntöisesti maksutonta. Keväällä 2021 valmistunut Korpitien monitoimikeskus tarjoaa puitteet varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle, kansalaisopistolle, nuorisotilalle, yhdistyksille ja järjestöille sekä kuntosalille. Uusi kunnantalo valmistui toukokuussa 2022.

Monessa asiassa mennään hyvään suuntaan ja myös kehitettävää löytyy. Esille nousee mm. nuorten kokemus omasta terveydentilastaan, koulukiusaamisesta ja epäedulliset ruokailutottumukset. Huolta aiheuttaa erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemus omasta terveydentilastaan.

Väestön ikäjakauman mukaan Paltamon huoltosuhde on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että työikäisen väestön hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen olisi hyvä tulevaisuudessa suunnata ennaltaehkäiseviä toimia. Pitkäaikaistyöttömyys Kainuussa on pitkän pienentymisen jälkeen lisääntynyt korona-aikana, mutta tilanne on alkanut jälleen parantua vuoden 2021 huhtikuusta lähtien. 

Suhteessa muuhun maahan ja Kainuuseen Paltamossa alkoholin kulutus on korkein.

Tämä vuosiraportti käsittelee valtuustokauden vuoden 2022 tehtyjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä ja indikaattoritietoja, joista on raportoitava kunnanhallitukselle ja valtuustolle lakisääteisesti vuosittain.  (Terveydenhuoltolaki 2010, §12.)

Toimenpiteitä olivat mm. vuonna 2022 kunnan hallinnoimana käynnistynyt Paltamon pyörämatkailuhanke, jolla rakennettiin  maastopyöräily ja retkeilyreitti Autioniemeen. Vuonna 2022 kunnanhallitus teki päätöksen koulutsempparin palkkaamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen tukemaan lasten ja nuorten arkea kouluissa. Paltamon lääkäritilanne vuonna 2022 on ollut verrattain hyvä edellisvuosiin verrattuna. Paltamossa on ollut kaksi lääkäriä.

Monessa asiassa mennään hyvään, mutta myös kehitettävää löytyy.
Esille nousee mm. se, että syys-lokakuussa työttömyysprosentti oli vuonna 2022 vain 8,9 kun edellisenä vuotena 2021 se oli 11,8. Kehitys on ollut myönteistä. Indikaattoritiedot osoittavat, että mielenterveyden haasteet varhaislapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa ovat Paltamossa verrattain korkeat. Huolta aiheuttaa erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemus omasta terveydentilastaan, liikkumattomuus, ylipaino ja tupakoinnin lisääntyminen. Suhteessa muuhun maahan ja Kainuuseen Paltamossa alkoholin kulutus on korkein.

Paltamon kunnan hyvinvointiraportti 2022

Hyvinvointikertomuksen raportti 2019-2020

Vuosiraportti sisältää tietoa paltamolaisten hyvinvoinnista ja tehdyistä toimenpiteistä. Raportin mukaan Paltamo tarjoaa erinomaiset puitteet lapsiperheiden hyvinvoinnille: maksuttoman varhaiskasvatuksen ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Monipuoliset tapahtumat ovat rikkaus ja keväällä 2021 valmistunut monitoimikeskus tarjoaa puitteet varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle, kansalaisopistolle, nuorisotiloille sekä kuntosalille.

Monessa mennään hyvään suuntaan ja myös kehitettävää löytyy. Esille nousee mm. nuorten kokemus omasta terveydentilastaan, koulukiusaamisesta ja epäedulliset ruokailutottumukset. Kehitettävää on mm. liikkumisessa, aikuisten tuen saatavuudessa ja mielenterveydessä. 

Paltamon työttömyysaste pysyttelee korkealla ja alkoholin kulutus on lisääntynyt.

Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä. 

Härkönen Jenna hyvinvointiaktivaattori