Asiakirjajulkisuus

Kunta ja hallinto

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on lain mukaisesti ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Paltamon kunta on tiedonhallintalaissa (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Paltamon kunnan asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kunnan asiakkaat ja muut asianosaiset voivat entistä paremmin yksilöidä ja kohdistaa tietopyyntönsä.

Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa Paltamon kunnassa käsitellään tietoja palveluja tuotettaessa ja asioita käsitellessä. Paltamon kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus täydentyy vuoden 2021 aikana ja sitä päivitetään jatkuvasti.

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi

Paltamon kunnan tietoaineistoa ei ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Paltamon kunnan asiakirjoja koskeva tietopyynnöt suunnataan kunnan kirjaamoon, jossa se rekisteröidään määräaikojen noudattamiseksi ja toimitetaan vastattavaksi asianomaiselle kunnan viranhaltijalle tai palvelualueelle.

Kirjallinen tietopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteella paltamon.kunta@paltamo.fi tai postitse osoitteella Paltamon kunta, Salmelankuja 1, 88300 Paltamo.

Sivua rakennetaan ja se päivittyy.

Paltamon kunnan tietosuojavastaava