Miten voin osallistua kaavoitukseen

Kaavoitus ja maankäyttö

Miten voin osallistua kaavoitukseen?


Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta hyväksymiseen. Kaavahankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun kaavan eri vaiheissa esittämällä mielipiteitä ja arvioimalla suunnittelua. Osallistumaan pystyy lähettämällä kirjeen tai sähköpostin, osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja verkkokeskusteluihin, jättämällä kunnan asiakaspalveluun (paltamon.kunta@paltamo.fi) kirjallisen mielipiteen tai ottamalla suoraan yhteyttä suunnittelijaan.

Käynnissä olevat kaavatyöt löydät ajankohtaiset asemakaavat-sivulta. Kerran vuodessa julkaistaan kaavoituskatsaus (pdf), jossa kerrotaan vuoden aikana tehtävistä maankäytönsuunnitelmista. Kustakin kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää kaavan vaikutusten arvioinnin ja suunnitelman osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä.

Kaavatyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan hankkeen osallisille. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavahankkeen vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtävänäolosta ilmoitetaan paikallislehdessä ja internetsivuilla, sekä tarvittaessa osallisille lähetettävällä kirjeellä. Kaavan valmistelun aikana voidaan järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia.

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kunnan asiakaspalveluun vähintään 30 päivän ajaksi. Vaikutukseltaan vähäiset muutokset ovat nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävänäolosta tiedotetaan kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla, yleensä paikallislehdessä ja internetissä.

Kaavat käsitellään kunnanhallituksessa. Asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Kaavoitushankkeen vaiheet  (esim. tuulivoimapuistohankkeet)

1. vaihe - aloitus

Aloite kaavan laatimiseksi voi tulla maanomistajalta, kunnalta, kuntalaiselta tai muulta osalliselta. Kunta voi kaavoittaa omistamaansa maata tai yksityisen maanomistajan kanssa laaditaan sopimus kaavoituksen käynnistämiseksi. Paltamossa kunnanhallitus päättää kaavan laatimisen aloittamisesta. Asemakaava tulee vireille kuulutuksella.

Jokaisesta kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, jota päivitetään kaavatyön edetessä. Siinä määritellään kaavan valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa noudatettavat periaatteet ja tavat (MRL 63 §) sekä kaavan tavoitteet, joita voidaan tarkistaa työn edetessä. OAS:ssa esitetään arvio aikataulusta ja kaavaan liittyvistä luottamuselinten päätösten ajankohdista. OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja varataan mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä.

OAS nähtävilläolokuulutuksen aikana (määräaika) annetut palautteet kirjataan kunnan asianhallintajärjestelmään. Palautteet lähetetään kootusti kaavaa laativalle konsultille, joka laatii vastineet annetuista palautteista. Kunnanhallitus käsittelee vastineet luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä, kun kunnanhallitus päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

2. vaihe - luonnos

Useimmista kaavoista laaditaan luonnos ennen varsinaista kaavaehdotusta. Kaavaluonnosvaihetta ei kuitenkaan läpikäydä, esim. mikäli kaavaratkaisulle ei ole vaihtoehtoja, joita pitäisi luonnosvaiheessa tutkia.

Kaavaluonnos hyväksytään kunnanhallituksessa ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville yleensä 30 päiväksi mielipiteiden esittämistä varten. Tuolloin voidaan järjestää myös yleisötilaisuus. Asemakaavaluonnoksen nähtävilletulosta ilmoitetaan maanomistajille ja rajanaapureille kirjeitse sekä muille osallisille lehtikuulutuksin.

Kaavaluonnoksesta määräaikana jätetyt mielipiteet kirjataan kunnan asianhallintajärjestelmään, lähetetään kootusti kaavaa laativalle konsultille ja kaavaluonnoksesta jätetyistä mielipiteistä laaditut vastineet käsitellään kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä, kun kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

3. vaihe - ehdotus

Yksityisten maanomistajien kanssa neuvotellaan maankäyttösopimukset. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään ja laaditaan vastineet mielipiteisiin. Sen jälkeen kaavaehdotus hyväksytään kunnan luottamuselimissä ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi kirjallisten muistutusten esittämistä varten.

4. vaihe - hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella voidaan vielä tehdä pieniä tarkistuksia kaavaan ja laaditaan vastineet saatuun palautteeseen. Tämän jälkeen kaava viedään hyväksyttäväksi. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kaavoituslautakunta. Suurin osa kaavoista hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valitusaikana valittaa hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan lehtikuulutuksella valitusajan päätyttyä - tai mikäli mahdollisesti tehty valitus hylätään.

Hyödyllisiä lisätietolinkkejä:

Lisätietoa YVA-menettelystä

Kainuun liiton maakuntakaavat 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava