Avustukset

Matkailu ja vapaa-aika

Avustukset ja niiden hakeminen

Yleisavustukset 

 

Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain yleisavustusten määrän.

Yleisavustukset on tarkoitettu paltamolaisille yhdistyksille lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan tuottamiseen. Yleisavustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. Perusteena käytetään ohjattuja harjoituksia tai kerhoja. Ohjatussa harjoituksessa/kerhossa on oltava vähintään viisi (5) osallistujaa ja vähintään yksi (1) ohjaaja. 

Pääpaino harrastustoiminnan tukemisessa on lasten harrastusten tukeminen. Lasten ja nuorten (0-18 v.) harrastuskerrasta maksetaan yleisavustusta 8 euroa/kerta ja aikuisten harrastustoiminnasta 4 euroa/kerta.

Yhden ryhmän harjoituksia tuetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa, kahtena eri päivänä. Tuettavan, ohjatun harrastuskerran on oltava vähintään yhden tunnin mittainen. Yhdistykset voivat periä maksua osallistujilta. 

Harjoituksista on pidettävä harjoituskirjanpitoa, josta on käytävä ilmi harrastuksen aihe/toiminta, milloin harjoitus on pidetty ja ketä harjoituksissa on ollut mukana. Harjoituskirjanpidosta on koottava tiedot ala- ja täysi-ikäisten lukumääristä. 

Vuoden 2024 kevään yleisavustusten haku päättyy 16.8.2024. Elokuussa haetaan 1.1 – 30.6.2024 aikana toteutetun toiminnan avustukset. Harjoituskirjanpidon perusteella maksettavista yleisavustuksista päättää sivistysjohtaja. Syksyn 2024 yleisavustushaku ajoittuu alkuvuoteen 2025. Tarkempi hakuajankohta ilmoitetaan tällä sivustolla.

Avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen tilille. Virheellisten tietojen antamisesta voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai periä jo maksettu avustus takaisin.

Mikäli yhdistys saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei yleisavustusta myönnetä.

Hakulomake löytyy tästä.
Yleisavustuksen harjoittelupäiväkirja löytyy tästä. 
 

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Paltamon kunta
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Yleisavustus" 
TAI
paltamon.kunta@paltamo.fi
 

Lisätietoja:
Jenna Härkönen
Hyvinvointiaktivaattori
040 623 7272

Kohdeavustukset


Kunnanhallitus päättää vuosittain kohdeavustusten määrän.

Kohdeavustusta voi hakea paltamolainen yhdistys tai yksityishenkilö kulttuuritoimessa taiteellisen tai musiikillisen julkaisun tekemiseen tai konsertin tai taidenäyttelyn järjestämiseen. Liikuntatoimen kohdeavustusta voi hakea esim. liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen tai kilpailutoimintaan. Kohdeavustuksia voidaan myöntää vuodessa yksi avustus/henkilö, yhdistys tai yhdistyksen jaosto.
 

Vuoden 2024 kohdeavustusten hakuaika on 16.9.–20.10.2024. Avustusta voi hakea hakuaikana jo vuonna 2023 tapahtuneeseen tai vuonna 2023 tulevaan tapahtumaan. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Avustusten käyttö raportoidaan viimeistään 30.3.2025 tähän tarkoitetulla lomakkeella

Vuodelle 2024 on varattuna noin 3000 euroa. 

Kohdeavustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Mikäli yhdistys tai henkilö saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei kohdeavustusta myönnetä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Paltamon kunnanhallitus
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Kirjekuoreen merkintä "Kohdeavustus"

Lisätietoja:
Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
040 623 7272

Paltamolainen kyläyhdistys voi hakea aktivointitukea Paltamossa sijaitsevan kaikille avoimen virkistyspaikan (latu, laavu, nuotiopaikka, luontopolku tai vastaava) ylläpitoon / kunnossapitoon tai muuhun kuntalaisten yhteiseen aktivointitoimintaan (kylätapahtuma tms). Kyläyhdistysten aktivointitukeen on käytettävissä yhteensä 5 000 euroa vuonna 2024.

Tukea voidaan myöntää kerran vuodessa per yhdistys. Tukea ei voida myöntää samaan toimintaan (esim. saman ladun tai nuotiopaikan ylläpito) useammalle yhdistykselle.

Kyläyhdistysten aktivointituen määrä on 500 euroa / hakijayhdistys. Hakijan tulee hakemuksessa selvittää mihin toimintaan ja kohteeseen tukea haetaan, mihin kustannuksiin tukea käytetään ja milloin. Kunnalla on oikeus pyytää jälkikäteen selvitystä tuen käytöstä. Mikäli ilmenee, että tukea ei ole käytetty hakemuksessa ilmoitettuihin toimenpiteisiin, kunnalla on oikeus periä tuki takaisin. Hakijayhdistykseltä edellytetään, että toiminta on järjestäytynyttä (yhdistyksellä on oltava nimetty hallitus tai vastaava sekä toimintasuunnitelma). Tukea voidaan myöntää vain kyläyhdistyksille.

Kyläyhdistysten aktivointitukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan palvelusivustolta. Tukea voi hakea vuoden 2024 toimintaan koko vuoden ajan, hakemukset on kuitenkin jätettävä viimeistään 15.12.2024. Vuonna 2024 tukea ei voi hakea edellisten vuosien tai tulevan vuoden toimintaan, vaan tukea haetaan aina kuluvalle vuodelle.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea voidaan myöntää siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen myöntämisestä päättää kehitysjohtaja kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden pohjalta.

Kyläyhdistysten aktivointituen sähköinen hakemuslomake

Lisätietoja:
Salla Korhonen, kehitysjohtaja
044 2885 660
salla.korhonen@paltamo.fi

Liikunta- ja kulttuuristipendit
 

Kunnan liikunta- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä paltamolaisia urheilijoita, ”vuoden liikuttajia/liikkujia” ja kulttuurihenkilöitä. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei palkita perättäisinä vuosina. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret. Stipendit voidaan myös jättää jakamatta.  

Kuntalaiset, järjestöt ja urheiluseurat voivat tehdä esityksiä paltamolaisista palkittavista ehdokkaista 13. - 27.10.2023. Kunnanhallitus päättää stipendien saajista 14.11.2023 kokouksessaan. Stipendien jakotilaisuudesta ilmoitetaan erikseen.

Liikunta- ja kulttuuristipendiä haetaan omilla lomakkeillaan, jotka löytyvät tästä:

Palautusosoite:
Paltamon kunnanhallitus
"Liikunta- ja kulttuuristipendit”
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
tai paltamon.kunta@paltamo.fi 

Härkönen Jenna hyvinvointiaktivaattori