Paltamo sovelluksen tietosuojaseloste

Viestintä

Tietosuojaseloste, Paltamo sovellus (päivitetty 25.4.2024)

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterin pitäjä: Paltamon kunta, 0188808-0
Osoite: Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Yhteystiedot: paltamon.kunta@paltamo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kehitysjohtaja Salla Korhonen
Osoite: Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Yhteystiedot: salla.korhonen@paltamo.fi, 044 2885 660

Rekisterin nimi: Paltamo sovellus
Rekisterin muoto: sähköinen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Sovelluksessa ei käsitellä henkilötietoja eikä sovellus muodosta henkilörekisteriä. Sovelluksen ladanneiden henkilötietoja ei siirry Paltamon kunnalle, sovelluksen lataaminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet: Sähköisen aineiston osalta järjestelmien käytössä huolehditaan salasanaturvallisuudesta ja tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu salasanoilla, palomuureilla sekä viruksentorjuntaohjelmistoilla.  Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukkojen takana. Suojaus perustuu jokaisen työnsä puolesta henkilötietoja käsittelevän työntekijän vastuuseen tietosuojasta ja hyvän hallintotavan noudattamisesta niitä käsiteltäessä.

Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen: Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.  

Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja poistamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Rekisterinpitäjän on oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet ovat luettavissa Paltamon kunnan palvelusivustolla https://www.paltamo.fi/kunta-ja-hallinto/tietosuoja.html 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisissa tapauksissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. (tietosuoja-asetus 77 art.) Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 

Seloste lomakemuodossa: