Muut vireillä olevat tai suunnitellut kaavahankeet

Kaavoitus ja maankäyttö

Muut vireillä olevat tai suunnitellut kaavoitukset

Jättilaisenmaan alueen yleiskaavoitus

Kivesvaaran laella sijaitsee Jättiläisenmaa matkailukeskus. Alueelle on rakennettu kahvilaravintolarakennus jo alueen ollessa hiihtokeskuksena. Jättiläisenmaa Oy on rakentanut alueelle lisää majoitustiloja, joiden toteuttamiseksi on tehty suunnittelutarveratkaisuja. Alueelle ja sen läheisyyteen on toteutettu retkeilyreitistö, kivipolku sekä näköalatasanne ja kota yleiseen virkistyskäyttöön. Kunnan näkemys on, että alueen nykyinen ja maanomistajien tuleva suunniteltu rakentaminen ei edellytä asemakaavoitusta, vaan rakentamista voidaan ohjata riittävästi yleiskaavalla. Kivesvaaran juurella oleva vanha asemakaava on vanhentunut ja voimassa olevassa tilanteessa alue tulee tarkastella tässä yleiskaavassa ja vanha asemakaava kumota. Tavoitteena on saada kaava, jonka perusteella voidaan matkailutoimintaa laajentaa ja rakentamishankkeet voidaan toteuttaa suoraan rakennusluvilla. Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 § mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jossa erityisesti määrätään kaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena.

Rantakuja asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen ensisijaisena tavoitteena on luoda vetovoimaisia uusia pientalotontteja keskustan yhteyteen ja tiivistää keskustan taajamarakennetta yleisen virkistyskäytön edellytykset huomioiden. Rantakujan alueella on selvitetty alueen sotahistoriallisia arvoja ja niiden asettamia rajoituksia ja reunaehtoja alueen kaavoitukselle. Alueelle on laadittu kaavamuutosluonnos syksyllä 2016, suunnittelualuetta on kuitenkin rajattu alkuperäistä suppeammaksi. Kaavassa osoitetaan muutama yksittäinen pientalotontti Kiehimänjoen länsirannalle taajama-alueen pohjoisosaan rantatörmän päälle. Kaavamuutos valmistellaan vuoden 2024 aikana uudestaan luonnosvaiheeseen ja sen jälkeen ehdotukseksi.

Lepikontie asemakaavan muutos

Maanomistajan aloitteesta on tullut vireille asemakaavanmuutos osalle korttelia 27 Lepikontien varrella. Kaavateknisistä syistä muutosalueeseen voidaan ottaa mukaan myös viereisiä katu-, virkistys- tai korttelialueita. Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 21.2.2008. Alueen pääkäyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialue, joka mahdollistaa esimerkiksi rivitalojen rakentamisen alueelle. Rakennuspaikka 4 on erillispientalojen korttelialuetta. Kotomo Oy on 28.9.2020 saanut poikkeamisluvan asuinrakennuksen muuttamiseksi matkailupalvelurakennukseksi. Alue sijoittuu taajaman keskusta-alueelle palvelujen välittömään läheisyyteen. Asumiseen asemakaavoitettua aluetta ei ole tarkoitettu liiketoiminnan harjoittamiseen. Toiminnan laajentuessa alueen käyttö tulee selvittää asemakaavamuutoksella. Kaavoitusprosessissa selvitetään muutoksen vaikutukset ja alueen toteuttamismahdollisuudet.

Kaavoituskatsaus 2024 (pdf)