Yksi uusi koronatartunta – Otanmäessä ravintola-asiakkaita karanteeniin

Yksi uusi koronatartunta – Otanmäessä ravintola-asiakkaita karanteeniin

Ra­vin­to­la Ri­kas­ta­mos­sa vii­me lauan­tai­na ja sun­nun­tai­na asioi­neel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta myös mui­ta asiak­kai­ta on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le.

Sun­nun­tai­na ta­pauk­seen liit­ty­vät hen­ki­löt on kon­tak­toi­tu. Lauan­tain osal­ta vain osa on ta­voi­tet­tu ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty yh­teen­sä 13 hen­ki­löä.

Tar­tun­ta­ris­kin vuok­si Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta ja pyy­tää ra­vin­to­la Ri­kas­ta­mos­sa 13. hel­mi­kuu­ta klo 20–23 asioi­nei­ta, joi­ta ei ole ta­voi­tet­tu, ole­maan yh­tey­des­sä omaan ter­vey­sa­se­maan tai tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen jat­ko-oh­jei­ta var­ten.

KAKS:n ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­nu­me­ro 040 165 0020 pal­ve­lee päi­vit­täin klo 8 - 19. Muut yh­teys­tie­dot ja oh­jeet: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo

Lue koko Kainuun soten 18.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-tartunta-otanmaessa-ravintola-asiakkaita-karanteeniin

Takaisin uutisiin