Yksi jatkotartunta Kajaanissa

Yksi jatkotartunta Kajaanissa

Maa­nan­tai­na ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta osa­na aiem­paa Ylä-Sa­von tar­tun­ta­ket­jua. Ky­sees­sä on seit­se­mäs Kai­nuus­sa sa­moi­hin ta­pah­tu­miin liit­ty­vä sai­ras­tu­mi­nen. Ka­ran­tee­nis­sa on yli 30 hen­ki­löä.

Ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mis­tä val­mis­tel­laan

Kai­nuus­sa val­mis­tel­laan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mis­ta ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van asuk­kail­le. Tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan ro­ko­tuk­set voi­daan käyn­nis­tää 11.2. Muun van­hus­väes­tön ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­ne­vät tä­män jäl­keen ko­to­na hoi­det­ta­vis­ta ikään­ty­vis­tä, jot­ka ei­vät pys­ty ha­keu­tu­maan ro­ko­tus­pis­tei­siin.

Täl­lä het­kel­lä Kai­nuu­seen saa­pu­neet ro­kot­teet käy­te­tään aiem­min en­sim­mäi­sen an­nok­sen saa­nei­den ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön te­hos­tean­nok­siin. Seu­raa­vat li­sä­toi­mi­tuk­set suun­na­taan ikään­ty­nei­den ro­ko­tus­ten käyn­nis­tä­mi­seen.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tul­laan tar­joa­maan ve­loi­tuk­set­ta ko­ko ai­kuis­väes­töl­le. Ro­ko­tus­ten jär­jes­tyk­ses­sä nou­da­te­taan Val­tio­neu­vos­ton ase­tus­ta ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen an­ta­mia oh­jei­ta, ei­kä omaa vuo­roa ole mah­dol­lis­ta kii­reh­tiä esi­mer­kik­si työ­teh­tä­vien pe­rus­teel­la. Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä kos­ke­vat tie­dot on koot­tu osoit­tee­seen so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

Kainuun soten tiedote 2.2.2021; https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-jatkotartunta-kajaanissa

Takaisin uutisiin