Vietä joulua oman lähipiirin kesken – kokoontumisrajoitukset ja suositukset ovat voimassa juhlapyhien jälkeenkin

Vietä joulua oman lähipiirin kesken – kokoontumisrajoitukset ja suositukset ovat voimassa juhlapyhien jälkeenkin

Jou­lun mat­kai­lu ja va­paa-ajan viet­to on käyn­nis­ty­mäs­sä. Ko­ro­nae­pi­de­mian vuok­si juh­la­jär­jes­te­lyi­hin on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mio­ta. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä vaik­ka täl­lä het­kel­lä tau­ti­ti­lan­ne maa­kun­nas­sa on rau­hal­li­nen, lä­hi­kon­tak­tei­hin koh­dis­tuu edel­leen mer­kit­tä­vä tar­tun­ta­ris­ki. Ko­koon­tu­mi­set tu­lee ra­joit­taa ai­noas­taan omaan per­he­pii­riin ja on huo­mioi­ta­va, et­tä ti­lan­ne muual­la Suo­mes­sa on mer­kit­tä­väs­ti huo­nom­pi.

Myös juh­la­py­hien jäl­kei­seen ai­kaan tu­lee kiin­nit­tää huo­mio­ta: Mää­räyk­set, oh­jeet ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa ja yri­tys­ten tu­lee huo­mioi­da va­ro­toi­met työ­pai­koil­la, ruo­ka­lois­sa ja yh­tei­sis­sä ti­lois­sa.

Lue Kainuun soten tiedote 21.12.2020 kokonaisuudessaan täältä.

 

Takaisin uutisiin