Uusia tartuntoja Terrafamessa ja prikaatilla - kiihtymisvaihe lähestyy

Uusia tartuntoja Terrafamessa ja prikaatilla - kiihtymisvaihe lähestyy

Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueel­la Sot­ka­mos­sa ha­vai­tus­sa ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­jus­sa on il­men­nyt uu­sia ta­pauk­sia. Ei­len to­det­tiin nel­jä uut­ta tar­tun­taa, joi­hin liit­ty­viä al­tis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ko­ti­paik­ka­kun­tien tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä. Kaik­ki ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia. Ter­ra­fa­men alueel­la työs­ken­te­le­viä on laa­jas­ti oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tei­hin, jot­ta mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet saa­daan tie­toon.

Kai­nuun pri­kaa­ti on tors­tai­na il­moit­ta­nut kol­mes­ta uu­des­ta va­rus­mie­hen po­si­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta. Tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on nyt 16 sai­ras­tu­nut­ta va­rus­mies­tä.

Täl­lä vii­kol­la Kai­nuus­sa ote­tuis­ta ko­ro­na­näyt­teis­tä osa on lä­he­tet­ty Ou­luun ana­ly­soi­ta­vak­si. Nord­la­bin mu­kaan tu­los­ten vas­tau­sai­ka voi tä­män vuok­si ol­la ta­val­lis­ta pi­dem­pi, noin 2-3 ar­ki­päi­vää.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, oi­rei­se­na tai Ko­ro­na­vil­kun hä­lyt­täes­sä. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Yli kah­den met­rin tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen tai kas­vo­mas­kien käyt­tö lä­hi­kon­tak­teis­sa se­kä hy­vä kä­si­hy­gie­nia ovat kes­kei­siä tar­tun­ta­ris­kin vä­hen­tä­mi­sek­si. Työ­pai­koil­la tu­lee huo­leh­tia etäi­syyk­sien säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja muis­ta va­ro­toi­mis­ta. Va­paa-ajan toi­min­nas­sa ja har­ras­tuk­sis­sa suo­si­tel­laan edel­leen lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä mi­ni­miin.

Ti­lan­ne lä­hes­tyy kiih­ty­mis­vai­het­ta

Vii­meai­kai­set Kai­nuus­sa ha­vai­tut tar­tun­nat ei­vät ole nos­ta­neet alueen il­maan­tu­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti, mut­ta se ei tar­koi­ta et­tei­kö alueel­la ole sai­ras­tu­mis­ris­kiä. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 13,9 (100 000 asu­kas­ta koh­ti / 14 vrk). Lu­vus­sa huo­mioi­daan vain alueel­la py­sy­väs­ti asu­vil­la hen­ki­löil­lä se­kä ul­ko­maa­lai­sil­la to­de­tut ta­pauk­set.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri: ”Tä­män vii­kon ta­pauk­set ovat hy­vä esi­merk­ki: tar­tun­nat le­viä­vät, kun lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää, ei niin­kään sa­tun­nai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa ku­ten kau­pois­sa. Ka­ran­tee­ne­ja mää­rä­tään huo­mat­ta­va mää­rä, ja jat­ko­tar­tun­nat il­me­ne­vät­kin lä­hin­nä näis­sä jo ole­vil­la. Eli no­pea tes­taus, on­nis­tu­nut jäl­ji­tys ja ka­ran­tee­nioh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tor­ju­vat te­hok­kaas­ti le­viä­mis­tä”.

”Kui­ten­kin mi­kä­li ke­hi­tys­suun­ta jat­kuu näin, kiih­ty­mis­vai­heen ra­joit­teet as­tu­ne­vat voi­maan myös Kai­nuus­sa. Vas­tauk­se­na pää­siäis­suun­ni­tel­mia ky­sy­vil­le to­team­me, et­tä tur­val­li­sin­ta on suun­ni­tel­la vain oman per­heen kes­ken olei­lua, to­teaa Kouk­ka­ri.”

Lue lisää Kainuun soten 19.3.2021 tiedotteesta täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/uusia-tartuntoja-terrafamessa-ja-prikaatilla-kiihtymisvaihe-lahestyy

Takaisin uutisiin