Uusia tartuntoja Kainuussa – myös ensimmäinen koronaviruksen brittivariantti löytynyt

Uusia tartuntoja Kainuussa – myös ensimmäinen koronaviruksen brittivariantti löytynyt

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta yh­del­lä asuk­kaal­la.  Ky­sees­sä on kah­des­tois­ta tar­tun­ta vii­des­tä­tois­ta asuk­kaas­ta. Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 21 hen­ki­löl­lä.

Kuh­mos­sa on to­det­tu yk­si tar­tun­ta ul­ko­mail­ta maa­han pa­laa­val­la hen­ki­löl­lä. Al­tis­tu­mi­set ra­joit­tu­vat vain lä­hi­pii­riin, jos­sa muu­ta­ma hen­ki­lö on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Ka­jaa­nis­sa on löy­ty­nyt oi­reet­to­man hen­ki­lön maa­han­tu­lon jäl­kei­ses­sä tes­tauk­ses­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen ns. brit­ti­va­riant­ti. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen Kai­nuus­sa to­det­tu ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­nos, jo­hon liit­tyy vii­mei­sim­pien tie­to­jen mu­kaan aiem­paa suu­rem­pi tar­tut­ta­vuus. Ka­jaa­nis­sa to­det­tuun ta­pauk­seen ei tä­män het­ken ar­vioi­den mu­kaan lii­ty ul­ko­puo­lis­ten hen­ki­löi­den al­tis­tu­mis­ta tai mer­kit­tä­vää le­viä­mis­ris­kiä. Ta­pauk­ses­sa on nou­da­tet­tu 14 vrk:n va­ro­toi­mi­me­net­te­lyä.

”Vii­me viik­koi­na ul­ko­mail­ta pa­lan­neil­ta ha­vai­tut tar­tun­nat ja vii­meis­tään vi­rus­muun­nok­sen löy­ty­mi­nen osoit­ta­vat, et­tä ra­ja­tes­tauk­set se­kä omaeh­toi­set ka­ran­tee­nit ovat to­del­la tar­peen. Ve­toan kaik­kiin, et­tä kan­sa­lai­set nou­dat­tai­si­vat tun­nol­li­ses­ti va­paaeh­toi­sia toi­mia. Näin jat­kues­sa em­me voi mer­kit­tä­väs­ti pur­kaa ra­joi­tuk­sia tai höl­len­tää suo­si­tuk­sia” ko­ros­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Lue Kainun soten koko 15.1.2021 tiedote: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/uusia-tartuntoja-kainuussa-myos-ensimmainen-koronaviruksen-brittivariantti-loytynyt

Takaisin uutisiin