Uusi tartuntoja Kajaanissa - koronarokotukset nyt 1948 syntyneille ja sitä vanhemmille

Uusi tartuntoja Kajaanissa - koronarokotukset nyt 1948 syntyneille ja sitä vanhemmille

Uu­sia tar­tun­to­ja

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Näis­tä yk­si tar­tun­ta on ka­jaa­ni­lai­sel­la jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la hen­ki­löl­lä, jo­hon ei lii­ty jat­koal­tis­tu­mi­sia.  Li­säk­si ko­ro­na­tar­tun­ta on to­det­tu yh­del­lä ai­kui­sel­la ja yh­del­lä lap­sel­la.

Täl­lä het­kel­lä noin 20 Ka­jaa­nin ly­seon 7-luok­ka­lais­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Myös Ka­jaa­nin Ha­kan -07-08 jal­ka­pal­lo­jouk­kueen har­joi­tuk­sis­sa vii­me vii­kol­la ol­lei­ta on al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on kes­ken ja Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sää myö­hem­min. Ka­jaa­nin ly­seo tie­dot­taa op­pi­lai­den per­hei­tä ti­lan­tees­ta ja an­taa tar­vit­ta­via li­säoh­jei­ta.

Ter­ra­fa­mes­sa on tul­lut tie­toon uu­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen työn­te­ki­jän ko­ro­na­tar­tun­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on tiis­taiaa­mun tie­to­jen pe­rus­teel­la ylit­tä­nyt kiih­ty­mis­vai­heen ra­ja­na pi­de­tyn 18 ta­paus­ta / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ko­koon­tuu tiis­tai-il­ta­na. ”Seu­raam­me ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ja esi­täm­me ar­vion alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le. Ti­lan­net­ta kä­si­tel­lään myös kes­ki­viik­ko­na Kai­nuun joh­to- ja tie­do­tus­kes­kuk­sen ko­kouk­ses­sa yh­des­sä kun­tien kans­sa” in­for­moi Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nyt 1948 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le – va­raa ai­ka ne­tis­tä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin ajan voi­vat nyt va­ra­ta 1948 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat kai­nuu­lai­set.  Mui­ta ro­ko­tus­ryh­miä ei täl­lä het­kel­lä ole avoin­na.

Ajan­va­raus on suo­si­tel­ta­vaa teh­dä ne­tis­sä Oma­so­te-pal­ve­lus­ta. Va­raus- ja muut asioin­tioh­jeet löy­ty­vät osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­nu­me­roon (044 709 3788) pyy­de­tään soit­ta­maan vain omal­la ajan­va­raus­vuo­rol­la; nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te­neu­von­taa. So­ten pu­he­lin­pal­ve­lui­hin riit­tää nor­maa­li­ti­lan­teis­sa yk­si soit­to­ker­ta; nu­me­ro jää muis­tiin ja hen­ki­löl­le soi­te­taan ta­kai­sin. Sa­mas­ta per­hees­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat voi­vat va­ra­ta ajan yh­del­lä soi­tol­la.

Ro­ko­tus­ten lie­vien si­vuoi­rei­den – ku­ten pään­sär­ky, kuu­me tai pis­tos­koh­dan ar­kuus – lie­vit­tä­mi­sek­si on suo­si­tel­ta­vaa ot­taa tu­leh­dus­ki­pu­lää­ket­tä (esim. ibup­ro­fee­nia tai pa­ra­se­ta­mo­lia) en­nal­taeh­käi­se­väs­ti ja ro­ko­tuk­sen jäl­keen oi­reen mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sen jäl­keen tu­lee edel­leen nou­dat­taa ko­ro­na­tor­jun­nan va­ro­toi­mia ja mui­ta oh­jei­ta.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Ja­ri To­lo­nen, Ka­jaa­nin kau­pun­gin­joh­ta­ja (044 710 0303)
Päi­vi Ris­sa­nen, Ka­jaa­nin vs. si­vis­tys­joh­ta­ja (044 710 0611)

Kainuun soten 23.3.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/uusi-tartuntoja-kajaanissa-koronarokotukset-nyt-1948-syntyneille-ja-sita-vanhemmille

 

Takaisin uutisiin