Ulkomailta palattaessa koronatestaus tärkeää

Ulkomailta palattaessa koronatestaus tärkeää

Sun­nun­tai­na 3.1. kai­nuu­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los. Sai­ras­tu­nut on Kai­nuu­seen pa­lat­tuaan eris­tyk­ses­sä.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri ko­ros­taa oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ul­ko­mail­ta pa­lat­taes­sa: ”Tes­tit 72 h en­nen maa­han saa­pu­mis­ta, ra­jal­la se­kä 72 h jäl­keen se­kä vii­meis­tä tes­ti­tu­los­ta odot­taes­sa omaeh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa py­sy­mi­nen on vä­him­mäis­suo­si­tus. El­lei näi­tä toi­mia teh­dä, suo­si­tus on 10 vrk:n omaeh­toi­nen ka­ran­tee­ni. Eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jäl­lä ti­lan­ne on niin va­ka­va, et­tä va­ro­toi­met ovat to­del­la tar­peen”.  Val­tio­neu­vos­ton suo­si­tuk­sen mu­kaan tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta ul­ko­mail­le tu­lee vält­tää.

Lue Kainuun soten 4.1.2021 koko tiedote täältä.

 

Takaisin uutisiin