Torstaina 211 tartuntaa

Torstaina 211 tartuntaa

Tors­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 211 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Vii­kos­ta on ole­tet­ta­vas­ti tu­los­sa tar­tun­ta­mää­rien osal­ta kor­kein pan­de­mian ajal­ta.

”Ku­ten val­ta­kun­nal­li­ses­ti on to­det­tu, ti­lan­ne vaih­te­lee eri puo­lil­la Suo­mea. Ko­ko­nai­suu­te­na kat­soen ti­lan­ne on­kin hel­pot­tu­mas­sa, mut­ta Kai­nuus­sa epi­de­mia kiih­tyy. On­gel­ma ei si­näl­lään ole pe­rus­ter­vei­den ih­mis­ten lie­väoi­rei­nen sai­ras­ta­mi­nen, vaan ta­paus­mää­rien vai­ku­tuk­set hoi­to­jär­jes­tel­mään ja hen­ki­lö­kun­nan pois­sao­loi­hin. Em­me pys­ty täl­lä het­kel­lä suo­riu­tu­maan ta­va­no­mai­sis­ta teh­tä­vis­tä, vaan kii­ree­tön­tä toi­min­taa on pak­ko su­pis­taa”, to­teaa Kai­nuun so­ten joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo.

Eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via on edel­leen suo­jat­ta­va. Hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa on to­det­tu run­saas­ti ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka voi­vat ai­heut­taa va­ka­via oi­rei­ta hen­ki­löil­le, joil­la on mui­ta sai­rauk­sia tai heik­ko yleis­ti­la. Ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tiois­sa eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mil­la on ko­hon­nut ris­ki sai­ras­tua va­ka­vas­ti.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen ko­ro­na­va­ro­toi­mien tär­key­des­tä se­kä voi­mas­sa ole­vis­ta oh­jeis­ta ja mää­räyk­sis­tä. Tar­tun­ta­ris­ki kas­vaa li­sään­ty­nei­den lä­hi­kon­tak­tien myö­tä, jo­ten eri­tyi­ses­ti lo­mien päät­tyes­sä on syy­tä eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen.

Ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ku­ten kas­vo­mas­kien käyt­töä, hy­vää kä­si­hy­gie­niaa ja tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä on jat­ket­ta­va. Oi­rei­se­na ei tu­le al­tis­taa mui­ta töis­sä, kou­lus­sa tai har­ras­tuk­sis­sa, vaan sai­ras­taa ko­to­na ja tar­vit­taes­sa tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on ruuh­kaa se­kä kon­tak­toin­tei­hin et­tä ky­sy­myk­siin ja to­dis­tuk­siin liit­tyen. Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han edel­ly­tyk­se­nä ole­van to­dis­tuk­sen voi kir­joit­taa myös muu ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen kuin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri; esi­mer­kik­si työ­ter­veys­hoi­ta­jan tai -lää­kä­rin to­dis­tus riit­tää KE­LA:lle, mi­kä­li ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­ti­tu­los on to­den­net­tu. Mi­kä­li hen­ki­löl­lä on edel­lä mai­nit­tu mah­dol­li­suus, tä­män vuok­si ei tar­vi­ta eril­lis­tä yh­tey­de­not­toa Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen.

Muu­tok­sia ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­sa

Kor­jaus ei­li­seen tie­dot­tee­seen: Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­man vas­taa­not­to­toi­min­ta on sul­jet­tu vii­kon­lop­pu­na 12–13.3. Al­ku­vii­kol­la kii­ree­tön­tä toi­min­taa jou­du­taan su­pis­ta­maan muil­ta osin. Suo­mus­sal­mel­la myös vuo­deo­sas­to­ka­pa­si­teet­tia on ra­jat­tu ta­val­lis­ta pie­nem­mäk­si.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa kii­ree­tön­tä toi­min­taa on jou­dut­tu su­pis­ta­maan mm. leik­kaus- ja po­lik­li­nik­ka­toi­min­nan osal­ta.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta seu­raa­van ker­ran maa­nan­tai­na 14.3.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo 040 688 4307

Takaisin uutisiin