Tehostettu valmius jatkuu Kainuun sotessa

Tehostettu valmius jatkuu Kainuun sotessa

Kai­nuun so­te jat­kaa edel­leen te­hos­te­tus­sa val­miu­des­sa. Hen­ki­lös­tö­ti­lan­ne ei mah­dol­lis­ta pal­ve­lui­den nor­maa­lik­si pa­laut­ta­mis­ta, vaan ti­lan­ne jat­kuu edel­leen vai­kea­na. Työn­te­ki­jöi­den pois­sao­lot ovat no­peas­ti li­sään­ty­neet al­ku­vii­kon ai­ka­na. Ko­ro­nan vuok­si pois­sa on 60 työn­te­ki­jää ja mui­ta sai­raus­pois­sao­lo­ja on 110.

”Työ­tais­te­lu­toi­met vai­keut­ti­vat ti­lan­net­ta juu­ri lo­ma-ai­kaan ja sa­mal­la ko­ro­na vai­kut­taa yhä kiih­ty­vän. Li­säk­si myös mui­ta in­fek­tioi­ta on liik­keel­lä, jo­ten vai­kut­taa han­ka­lal­ta. Jou­dum­me jäl­leen va­rau­tu­maan kii­reet­tö­män toi­min­nan su­pis­ta­mi­seen, jot­ta kriit­ti­set pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta”, kom­men­toi Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen.

Kai­nuun so­te ko­ros­taa ko­ro­na­va­ro­toi­mien mer­ki­tys­tä ko­ko­nais­ti­lan­teen kan­nal­ta. Vaik­ka ro­ko­tus­suo­ja ja lie­väoi­rei­nen in­fek­tio ei pe­rus­ter­veil­le oli­si­kaan va­ka­va, esi­mer­kik­si lai­tos­hoi­dos­sa ole­vil­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le se voi si­tä ol­la. Tar­tun­ta­mää­rien kas­vaes­sa osa sai­ras­tu­neis­ta tar­vit­see myös sai­raa­la­hoi­toa. Myös hen­ki­lö­kun­nan pois­sao­lot li­sään­ty­vät, jot­ka edel­leen vai­keut­ta­vat hoi­don ja hoi­van jär­jes­tä­mis­tä

”Ris­ki­nä on, et­tä olem­me yhä kiih­ty­väs­sä tau­ti­ti­lan­tees­sa, kun hiih­to­lo­mat päät­ty­vät ja per­heet pa­lai­le­vat kou­luun ja työ­pai­koil­le. Ko­ros­tam­me edel­leen ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ku­ten kas­vo­mas­kien käyt­töä ja tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä.

Suo­si­tuk­set ja AVIn mää­räys ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mis­ta ovat voi­mas­sa

Kai­nuun alueel­la voi­mas­sa ovat

  • ylei­nen mas­ki­suo­si­tus kai­kil­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa (1-luo­kal­ta al­kaen)
  • suo­si­tus etä­työ­hön mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan se­kä te­hos­te­tui­hin va­ro­toi­miin työ­pai­koil­la (mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­nen vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­dos­sa ja hoi­vas­sa
  • suo­si­tus, et­tä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täi­siin vain pie­ni­muo­toi­ses­ti oman lä­hi­pii­rin kes­ken ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet huo­mioi­den
  • suo­si­tus py­syt­täy­tyä oman lä­hi­pii­rin kon­tak­teis­sa ja vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja va­paa-ajan toi­min­nois­sa
  • suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • suo­si­tel­laan eri­tyis­tä har­kin­taa lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin tai har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan se­kä töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Li­säk­si alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys vel­voit­taa laa­jas­ti yk­si­tyi­siä ja jul­ki­sia toi­mia te­hos­tet­tui­hin ter­veys­tur­val­li­suus­toi­miin tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d § mu­kai­ses­ti.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Takaisin uutisiin