Tartuntamäärät nousussa

Tartuntamäärät nousussa

Ko­ro­nae­pi­de­mia Kai­nuus­sa on jäl­leen nou­su­suun­nas­sa. Ei­len po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia il­moi­tet­tiin 214. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on pai­koin ruuh­kaa ta­paus­mää­rien kas­vun vuok­si.

Vii­kol­la 8 Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­teen­sä 795 ko­ro­na­tar­tun­taa, kun viik­koa aiem­min mää­rä oli 731. Vii­kol­la 9 vie­lä vah­vis­ta­mat­to­man tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan mää­rä nous­see noin tu­han­teen.

Yleis­ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen, mut­ta hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti so­te-pal­ve­lui­hin. Vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa pyy­de­tään ra­joit­ta­maan vain vält­tä­mät­tö­miin.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­sen se­kä ro­ko­tus­suo­jan tär­key­des­tä. Ko­ro­na­tes­tiin suo­si­tel­laan, mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee päi­vit­täin KAKS:n dri­ve-in tes­tia­se­mal­la se­kä ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la.

Kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 12–17-vuo­tiail­le

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos suo­sit­te­lee kol­man­sia an­nok­sia kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, 12- vuot­ta täyt­tä­neil­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le se­kä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 12–17-vuo­tiail­le. Te­hos­te­ro­ko­tuk­sen voi ha­kea kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­tä il­man ajan­va­raus­ta.

12–17-vuo­tiail­le kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa 6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.

Kol­mas an­nos voi­daan an­taa myös muil­le 12–17-vuo­tiail­le, jos se on tar­peen eri­tyi­ses­tä syys­tä, esi­mer­kik­si ro­ko­tus­to­dis­tus­ta var­ten. 5–11-vuo­tiai­den kol­man­siin ro­ko­tean­nok­siin ei ole tois­tai­sek­si myyn­ti­lu­paa.

Uu­si Nu­va­xo­vid-ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te on saa­ta­vil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä vii­kos­ta 11 al­kaen Oma­so­te-ajan­va­rauk­sel­la

THL suo­sit­taa uut­ta No­va­va­xin val­mis­ta­maa Nu­va­xo­vid-ro­ko­tet­ta hen­ki­löl­le, jol­le ei voi­da an­taa mR­NA- tai ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta. Kai­nuus­sa ro­kot­teen saa va­raa­mal­la ajan kun­tien ro­ko­tus­pis­teel­le en­si vii­kos­ta al­kaen.

Uu­des­sa ro­kot­tees­sa vai­kut­ta­va­na ai­nee­na on la­bo­ra­to­rios­sa tuo­tet­tu ko­ro­na­vi­ruk­sen piik­kip­ro­teii­ni. Ro­ko­te ei si­säl­lä elä­viä ko­ro­na­tau­din ai­heut­ta­ja­vi­ruk­sia. Val­mis­tees­sa käy­tet­tyä tek­niik­kaa on aiem­min hyö­dyn­net­ty esi­mer­kik­si inf­luens­sa- ja HPV-ro­kot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa.

Ro­kot­teel­la on myyn­ti­lu­pa 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den en­sim­mäi­siin ja toi­siin ro­ko­tean­nok­siin. Uut­ta ro­ko­tet­ta ei vält­tä­mät­tä rii­tä he­ti kai­kil­le ha­luk­kail­le, jo­ten tar­vit­taes­sa ro­kot­teen käyt­töä prio­ri­soi­daan 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Takaisin uutisiin