Tartuntamäärä kasvaa - auta helpottamaan tilannetta

Tartuntamäärä kasvaa - auta helpottamaan tilannetta

Kai­nuus­sa to­det­tiin kes­ki­viik­ko­na 66 ko­ro­na­tar­tun­taa. Jäl­ji­tys on suu­ril­ta osin edel­leen kes­ken.

Tiis­tain tar­tun­to­jen osal­ta lä­hes kaik­ki po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­neet on ta­voi­tet­tu, mut­ta al­tis­tu­nei­den suu­ren mää­rän vuok­si vas­ta osaan on saa­tu yh­teys.

”Jos päi­vit­täi­siä tar­tun­to­ja on kym­me­niä, niin sai­ras­tu­nei­den kon­tak­teis­ta ker­tyy sa­to­ja al­tis­tu­nei­ta, joi­den kii­reel­li­nen ta­voit­ta­mi­nen ei enää on­nis­tu. Kun mää­rä ku­mu­loi­tuu, niin vii­ve kas­vaa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ei pys­ty täs­sä ti­lan­tees­sa toi­mi­maan aiem­mal­la ta­val­la. Ja kyl­lä täs­sä sel­vä uh­ka on sii­hen, et­tä tar­tun­nat li­sään­tyes­sään han­ka­loit­ta­vat yh­teis­kun­nan eri toi­min­to­ja. Tar­vit­sem­me nyt kaik­kien apua ja osal­li­suut­ta ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si”, ar­vioi pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen Kai­nuun so­tes­ta.

Nou­da­ta oh­jei­ta – au­ta hel­pot­ta­maan ti­lan­net­ta

Kai­nuun so­te ve­toaa asuk­kai­ta aut­ta­maan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si ja pyy­tää nou­dat­ta­maan seu­raa­via oh­jei­ta:

 • Oi­rei­se­na ei tu­le al­tis­taa mui­ta, vaan py­sy­tel­lä omaeh­toi­ses­ti muis­ta eros­sa. Ei siis sai­raa­na töi­hin, har­ras­tuk­siin, asioi­maan tai ta­paa­mi­siin.
 • Nou­da­ta an­net­tu­ja oh­jei­ta. Käy­tä kas­vo­mas­kia, puh­dis­ta kä­det, pi­dä tur­va­vä­lit!
 • Vä­hen­nä lä­hi­kon­tak­te­ja: jos ei ky­se ole to­del­la vält­tä­mät­tö­mis­tä ti­lan­teis­ta, siir­rä ta­paa­mi­sia ja mat­ko­ja.
 • Jos olet saa­nut ko­ro­na­tes­tis­tä po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen, il­moi­ta myös it­se ta­paa­mil­le­si ih­mi­sil­le, jot­ta he tie­tä­vät va­ro­toi­me­na ol­la al­tis­ta­mat­ta mui­ta edel­leen. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ta­voit­taa hen­ki­löt vain vi­ral­li­sen tes­tin ja al­tis­tu­mis­tie­to­jen pe­rus­teel­la se­kä mää­rää tar­vit­ta­vat eris­tyk­set ja ka­ran­tee­nit.
 • Tee ko­ro­nan ko­ti­tes­ti, jos epäi­let tar­tun­taa – muis­ta kui­ten­kin, et­tä ko­ti­tes­ti ei vas­taa am­mat­ti­lai­sen tes­taus­ta. Kai­nuun so­ten tes­tia­jat va­ra­taan Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai nu­me­ros­ta 040 165 0020
 • Ota ko­ro­na­ro­kot­teet, kun ne ovat si­nul­le tar­jol­la.
 • Li­sä­tie­to­ja saat en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo. Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 ei ole ylei­nen neu­von­ta­nu­me­ro, vaan ota yh­teyt­tä mi­kä­li tar­vit­set kii­reel­lis­tä hoi­don tar­peen ar­vioin­tia. En­nen päi­vys­tyk­seen ha­keu­tu­mis­ta tu­lee soit­taa 116 117. Hä­tä­ti­lan­teis­sa ai­na soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

Epi­de­mian pa­hen­tues­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta yhä useam­mis­sa ti­lan­teis­sa. Kaik­kien al­tis­tu­mis­paik­ko­jen ra­por­toi­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Yleis­tä va­ro­vai­suut­ta on syy­tä nou­dat­taa jul­ki­sil­la pai­koil­la se­kä ti­lan­teis­sa, jois­sa mui­ta ih­mi­siä on läs­nä. 

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa seu­raa­vis­ta vuo­den­vaih­teen al­tis­tu­mis­ti­lan­teis­ta ja ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee:

 • 31.12. klo 11 - 13; Kau­ka­ve­den kun­to­sa­li, Ka­jaa­ni
 • 1.1. klo 18 - 21; Kuh­mon va­paa­kirk­ko
 • 1.1. klo 22 - 24; Kuk­ko-baa­ri, Ka­jaa­ni
 • 1.1. klo 24 - 4.30; On­ne­la-yö­ker­ho, Ka­jaa­ni
 • 1.1. klo 10.15 – 12.00; Kau­ka­ve­den kun­to­sa­li, Ka­jaa­ni

Tes­taus­ka­pa­si­teet­tia nos­te­taan – uu­si tes­tia­se­ma avau­tuu Ka­jaa­niin Ra­ja­ka­dul­le

Ka­jaa­nin Ra­ja­lä­hiös­sä ava­taan uu­si pi­ka­tes­tia­se­ma ko­ro­na­vi­ruk­sen tes­taa­mi­sen te­hos­ta­mi­sek­si (Ra­ja­ka­tu 3).

Tes­tia­se­ma avau­tuu per­jan­tai­na 7.tam­mi­kuu­ta ja on jat­kos­sa avoin­na päi­vit­täin klo 10 – 18. Tes­tia­jat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­tes­ta tai ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lus­ta 040 165 0020.

Kun­tien ter­vey­sa­se­mien se­kä KAKS:n dri­ve in -tes­taus jat­kuu en­nal­laan.

 Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin