Suomussalmella matkailijalla todettu koronatartunta – altistumisia ei ole tiedossa

Suomussalmella matkailijalla todettu koronatartunta – altistumisia ei ole tiedossa

Suo­mus­sal­mel­la mat­kai­le­val­la hen­ki­löl­lä on tors­tai­na 21.1. to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta kak­si sa­maan seu­ruee­seen kuu­lu­vaa on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Ky­sees­sä ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set hen­ki­löt, jot­ka tes­tat­tiin Suo­mus­sal­mel­la. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen mu­kaan tar­tun­nan läh­tees­tä ei ole tar­kem­paa tie­toa, ei­kä ta­pauk­ses­sa ei ole tie­dos­sa ul­ko­puo­li­sia al­tis­tu­mi­sia.

Mui­ta uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei per­jan­taiaa­muun men­nes­sä ole tul­lut tie­toon.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua lie­vien­kin oi­rei­den il­maan­tues­sa. Eri­tyi­ses­ti kor­keam­man il­maan­tu­vuu­den alueil­la lii­kut­taes­sa tu­lee nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta. Ra­jat ylit­tä­vis­sä ei-vält­tä­mät­tö­mis­sä mat­kois­sa on erit­täin tär­keää va­paaeh­toi­ses­ti käy­dä ko­ro­na­tes­tis­sä ja nou­dat­taa omaeh­toi­sis­ta ka­ran­tee­neis­ta an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 22.1.2021 tiedote myös täällä. 

 

Takaisin uutisiin