Sotkamossa todettu uusi koronatartunta

Sotkamossa todettu uusi koronatartunta

Sot­ka­mos­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­ta on mah­dol­li­ses­ti pe­räi­sin Kes­ki-Suo­men alueel­ta. Ta­pauk­seen liit­tyen kuu­si lä­hi­pii­ris­sä al­tis­tu­nut­ta paik­ka­kun­ta­lais­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueel­la ei­len ra­por­toi­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan ei ole to­det­tu­ja jat­ko­tar­tun­to­ja

Kai­nuun so­te muis­tut­taa voi­mas­sa ole­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta, oh­jeis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta. Tar­tun­ta­ti­lan­teen hal­lit­se­mi­sek­si edel­leen on tär­keää nou­dat­taa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä, mas­kien ja kä­si­de­sin käyt­töä se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä. Eri­tyi­ses­ti kor­keam­man il­maan­tu­vuu­den alueel­la tai alueel­ta mat­kus­ta­mis­ta tu­lee vält­tää.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus on voi­mas­sa ko­ko hel­mi­kuun ajan. Mää­räyk­sen pe­rus­teel­la kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set Kai­nuus­sa on kiel­let­ty ja enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia voi­daan jär­jes­tää oh­jei­ta nou­dat­taen.

Asuk­kai­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tauk­seen, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee.

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 5.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/sotkamossa-todettu-uusi-koronatartunta

Takaisin uutisiin