Seitsemän uutta koronatartuntaa Kainuussa

Seitsemän uutta koronatartuntaa Kainuussa

Kai­nuus­sa on myö­hään tors­tai-il­ta­na to­det­tu seit­se­män uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa.

Maas­to­hiih­don nuor­ten mm-ki­soi­hin saa­pu­nees­ta Ve­nä­jän maa­jouk­kuees­ta on kol­me hiih­tä­jää to­det­tu maa­han­tu­lo­tes­tis­sä po­si­tii­vi­sek­si. Hen­ki­löt ovat saa­pu­neet Suo­meen en­nen maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten tiu­ken­tu­mis­ta. Jouk­kue toi­mii vain omas­sa ryh­mäs­sään il­man ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja.

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Vuo­ka­tis­sa hiih­de­tään myös ko­ti­mais­ten osal­lis­tu­jien mm-kat­sas­tus­hiih­to­ja, joi­hin saa­pu­nei­ta ur­hei­li­joi­ta on tes­tat­tu yli 200 il­man ko­ro­na­po­si­tii­vi­sia löy­dök­siä. Ur­hei­li­jat nou­dat­ta­vat tiuk­ko­ja tes­taus- ja suo­jaus­me­net­te­lyi­tä voi­dak­seen osal­lis­tua kil­pai­lui­hin. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton oh­jei­den mu­kaan vi­ral­li­set kil­pai­lu­ta­pah­tu­mat voi­daan jär­jes­tää tar­vit­ta­vin va­ro­toi­min il­man ylei­söä.

Vii­kon­lop­pu­na yh­teis­tä ai­kaa Ylä-Sa­vos­sa viet­tä­nees­sä seu­ruees­sa on to­det­tu usei­ta tar­tun­to­ja, jois­ta kai­nuu­lai­sis­ta yh­del­lä kuh­mo­lai­sel­la ja kah­del­la ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Ta­pauk­seen liit­ty­viä mui­ta al­tis­tu­mi­sia sel­vit­tää hen­ki­löi­den ko­ti­paik­ka­kun­tien tar­tun­nan­jäl­ji­tys.

Puo­lan­gal­la on to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä.

Tar­kem­pi tar­tun­nan­jäl­ji­tys on par­hail­laan me­neil­lään. Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sää tar­vit­taes­sa.

Oh­jei­ta ja ra­joi­tuk­sia tu­lee nou­dat­taa

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja tu­lee ra­joit­taa mi­ni­miin se­kä käyt­tää kas­vo­mas­kia, kä­si­de­siä ja huo­leh­tia yli kah­den met­rin tur­va­vä­lin säi­ly­mi­ses­tä.

 

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Veik­ko Ha­lo­nen, Vuo­kat­ti Spor­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja (0400 889 250)

Kainuun soten 29.1.2021 tiedote luettavissa myös täällä.

 

Takaisin uutisiin