Samoojassa yksi uusi tartunta - yli 60 karanteenissa

Samoojassa yksi uusi tartunta - yli 60 karanteenissa

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa on to­det­tu yk­si uu­si tar­tun­ta yk­si­kön asuk­kaal­la. Yh­teen­sä po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 19. Ka­jaa­nis­sa to­de­tus­sa laa­jas­sa kun­tou­tus­ko­tiin liit­ty­väs­sä tar­tun­ta­ket­jus­sa on ei­li­seen men­nes­sä ase­tet­tu li­säk­si ka­ran­tee­niin yli 60 hen­ki­löä.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa mi­ten tar­tun­nat ovat le­vin­neet poik­keuk­sel­li­sen voi­mak­kaas­ti se­kä hen­ki­lös­töön et­tä asuk­kai­siin. Vi­rus­näyt­teet ovat tut­kit­ta­vi­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­la ja vi­rus­tyy­pi­tyk­sen tu­lok­sia saa­ta­neen lop­pu­vii­kos­ta.

Pää­tök­set Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta teh­dään kes­ki­viik­koaa­muun men­nes­sä.

Lue Kainuun soten koko 12.1. tiedote täältä.

 

Takaisin uutisiin