Samoojan kuntoutuskodissa toinen koronatartunta - Arkeen paluuseen varovaisuutta kaikille

Samoojan kuntoutuskodissa toinen koronatartunta - Arkeen paluuseen varovaisuutta kaikille

Ka­jaa­nis­sa si­jait­se­van Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din kah­del­la asuk­kaal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Toi­nen po­si­tii­vi­nen tu­los saa­tiin ei­len myö­hään il­lal­la kai­kil­le asuk­kail­le teh­dyis­sä tes­teis­sä. Sai­ras­tu­neet on ase­tet­tu eris­tyk­seen. Kun­tou­tus­ko­din muut asuk­kaat ovat ka­ran­tee­nis­sa ja yk­sik­kö on vie­rai­lu­kiel­los­sa 19.1.saak­ka

Ar­keen pa­luus­sa on syy­tä va­ro­vai­suu­teen

Kai­nuus­sa ylei­nen ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, mut­ta lä­hia­lueil­la ra­por­toi­daan epi­de­mian voi­mak­kaas­ta kiih­ty­mi­ses­tä. Ou­lun ylio­pis­to­sai­raa­lan vas­tuua­lueel­la ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kol­min­ker­tais­tu­neet vii­kon ai­ka­na, vaik­ka voi­mak­kaat ra­joi­tuk­set ovat ol­leet voi­mas­sa.

Kai­nuu­lai­sia ke­ho­te­taan edel­leen va­ro­vai­suu­teen ja nou­dat­ta­maan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, suo­si­tuk­sia ja oh­jei­ta. Töi­hin, kou­luun tai har­ras­tuk­siin pa­luu­seen liit­tyy nyt ko­hon­nut tar­tun­ta­ris­ki, jo­ten va­ro­vai­suu­teen on ai­het­ta. 

Lue Kainuun soten koko 2.1.2021 tiedote täältä.

Takaisin uutisiin