Ruotsalaiselta akkutehtaalta palanneet uudelleen testiin - Vuokatin kisoissa testausjärjestelyt toimivat

Ruotsalaiselta akkutehtaalta palanneet uudelleen testiin - Vuokatin kisoissa testausjärjestelyt toimivat

Ruot­sa­lai­sel­ta ak­ku­teh­taal­ta pa­lan­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä tes­tat­ta­va uu­del­leen

Skel­lef­teås­ta Suo­meen lauan­tain 23.1.2021 jäl­keen pa­lan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ko­ti­paik­ka­kun­nal­laan. Tes­tiin me­no 3 vuo­ro­kaut­ta edel­li­sen tu­lok­sen jäl­keen on tar­peen, vaik­ka teh­taal­la tai län­si­ra­jal­la oli­si otet­tu jo ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­näy­te.

Skel­lef­teås­sä on pa­he­ne­va ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia ja työn­te­ki­jät ovat teh­taal­la työs­ken­nel­les­sään saat­ta­neet al­tis­tua muun­to­vi­ruk­sel­le. Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin me­noa ja tes­ti­vas­taus­ta odot­taes­sa työn­te­ki­jöi­den on ol­ta­va tar­kas­ti omaeh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa vält­täen kaik­kia kon­tak­te­ja toi­siin ih­mi­siin.

Mah­dol­li­ses­ti Kai­nuus­sa asu­via Skel­lef­teån teh­taal­la työs­ken­te­le­viä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä oman paik­ka­kun­nan ter­veys­kes­kuk­sen kaut­ta tai suo­raan Kai­nuun so­ten tes­tia­jan­va­rauk­seen (040 165 0020).

Lue koko Kainun soten 8.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ruotsalaiselta-akkutehtaalta-palanneet-uudelleen-testiin-vuokatin-kisoissa-testausjarjestelyt

Takaisin uutisiin