Rokotustahti Kainuussa jatkuu ennallaan - ei uusia tartuntoja

Rokotustahti Kainuussa jatkuu ennallaan - ei uusia tartuntoja

Kainuun sote tiedottaa, että maa­lis­kuun ai­ka­na ei ole lu­vas­sa muu­tok­sia ny­kyi­seen ro­ko­tus­tah­tiin. Ro­ko­te­toi­mi­tuk­sia odo­te­taan Kai­nuu­seen 1000–2000 an­nos­ta lä­hes jo­ka viik­ko, mut­ta epä­var­muuk­sia on edel­leen. Uu­sia ajan­va­rauk­sia voi­daan ava­ta toi­mi­tus­ten myö­tä ryh­mä ker­ral­laan. Viik­ko­tah­tia ku­vaa esi­merk­ki, jos­sa seu­raa­vak­si vuo­ros­sa ole­via 79-vuo­tiai­ta kai­nuu­lai­sia on va­jaa tu­hat hen­ki­löä, ja yh­des­sä sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien kans­sa mää­rä vas­taa viik­ko­toi­mi­tuk­sia.

”Muu­ta­man vii­kon pääs­tä al­ka­vat tam­mi­kuun lo­pul­la ro­ko­tet­tu­jen te­hos­te­ro­ko­tuk­set. Näin uu­sien ro­ko­tet­ta­vien mää­rä het­kel­li­ses­ti pie­ne­nee” ker­too Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri. 

”Toi­von, et­tä kai­nuu­lai­set ym­mär­tä­vät, et­tä nou­da­tam­me sää­det­tyä ro­ko­tus­jär­jes­tys­tä, jos­ta ei voi­da poi­ke­ta.  Ikä­vä kyl­lä olem­me huo­man­neet, et­tä asia­ton käy­tös ja mie­li­pa­ha ovat sel­väs­ti li­sään­ty­neet yh­tey­de­no­tois­sa. Kiu­kut­te­lu tai hais­tat­te­lu ei no­peu­ta tai au­ta mil­lään ta­voin. Ys­tä­väl­li­ses­ti muis­tu­tam­me myös, et­tä oma vuo­ro var­mas­ti tu­lee kai­kil­le – sen vuok­si ei erik­seen tar­vi­ta yh­tey­de­not­toa”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee käyt­tä­mään asioin­nis­sa net­tia­jan­va­raus­ta se­kä mui­ta di­gi­pal­ve­lu­ka­na­via.

Kai­nuus­sa ei ole uu­sia to­det­tu­ja tar­tun­to­ja. Mui­den aluei­den edel­leen pa­he­ne­van epi­de­mia­ti­lan­teen vuok­si Kai­nuus­sa ke­ho­te­taan edel­leen nou­dat­ta­maan kaik­kia voi­mas­sa ole­via oh­jei­ta ja ra­joi­tuk­sia.

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sen kaut­ta al­tis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen saa­neet oh­ja­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Li­säk­si suo­si­tel­laan nou­dat­ta­maan ns. omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia, vaik­ka hen­ki­lön ko­ro­na­vi­rus­tes­tin tu­los oli­si ne­ga­tii­vi­nen.

Lue tästä koko Kainuun soten 5.3.2021 tiedote.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033).

Takaisin uutisiin