Palvelumuutoksia koronarokotusten järjestelyiden vuoksi

Palvelumuutoksia koronarokotusten järjestelyiden vuoksi

Neu­vo­lois­sa se­kä kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa muu­tok­sia ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­te­lyi­den vuok­si

Käyn­nis­ty­neet ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ai­heut­ta­vat muu­tok­sia Kai­nuun so­ten ter­vey­den­hoi­ta­jien työs­ken­te­lys­sä. 

Pe­rus­työ­tä jou­du­taan koh­den­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin Ka­jaa­nin, Pal­ta­mon, Ris­ti­jär­ven, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Hy­ryn­sal­men ja Suo­mus­sal­men äi­tiys-, eh­käi­sy- ja las­ten­neu­vo­lois­sa se­kä kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Tä­män vuok­si jo an­net­tu­ja ai­ko­ja voi­daan jou­tua siir­tä­mään toi­seen ajan­koh­taan. Pal­ve­lut pa­lau­te­taan nor­maa­lik­si mah­dol­li­sim­man pian.

Äi­tiys­neu­vo­lois­sa tar­kas­tuk­set py­ri­tään pääo­sin to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lun ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Ras­kau­de­nai­kai­sia ko­ti­käyn­te­jä ei teh­dä, vaan käyn­ti to­teu­te­taan vas­taa­not­to­käyn­ti­nä. Vas­ta­syn­ty­neen ko­ti­käyn­nit to­teu­te­taan jo­ko vas­taa­no­tol­la tai tar­peen mu­kaan ko­ti­käyn­ti­nä.

Nais­ten koh­dun­kau­lan­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­muk­set (pa­pa) siir­re­tään syk­syyn.

Las­ten­neu­vo­lois­sa jä­te­tään tois­tai­sek­si pois 10 kk ja 1v 4kk käyn­nit. 1-vuo­tis­käyn­ti to­teu­te­taan laa­ja­na tar­kas­tuk­se­na. 6- vuo­tiai­den osal­ta to­teu­te­taan vain ikä­kau­teen liit­ty­vät ro­ko­tuk­set.

Eh­käi­sy­na­loi­tuk­set py­ri­tään hoi­ta­maan.

Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa py­ri­tään hoi­ta­maan laa­jat tar­kas­tuk­set (en­sim­mäi­sen, vii­den­nen ja kah­dek­san­nen luo­kan tar­kas­tuk­set) se­kä ikä­kau­si­ro­ko­tuk­set. Mui­ta tar­kas­tuk­sia voi­daan jou­tua siir­tä­mään.

Kou­lu­jen psy­kiat­ris­ten sai­raan­hoi­ta­jien (”Miek­ka­rei­den”) vas­taa­no­tot toi­mi­vat tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti.

Li­sä­tie­to­ja:
Mai­la Moi­la­nen, tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö (neu­vo­lat) 044 7970154
Au­li Pen­na­nen, tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö (kou­lu- ja opis­ke­li­ja-th) 044 7101751

Kainuun soten 19.2.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/palvelumuutoksia-koronarokotusten-jarjestelyiden-vuoksi?fbclid=IwAR0gr7AnkhJz6BQifxqGSbRFJA1nQ2o5Q3oHtq1G0uZRt5FZnr5XfMvtXVk

Takaisin uutisiin