Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 7.2.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 7.2.2023

Kunnanhallitus antoi lausunnon Kainuun edunajamisen tavoitteita ja kärkihankkeita koskevan asian valmistelua varten. Dokumenteissa on kunnanhallituksen mukaan kuvattu hyvin Kainuun yhteiset edunajamisen tavoitteet, mutta pyysi otettavan huomioon seuraavat painotukset:

  • vt 5:n tieluokituksen nosto sekä vt 6:a ja vt 22:a koskevan tienumeroinnin muutos
  • tuulivoimatuotannon lisääntyessä otetaan huomioon erityisesti sähkölinjojen alle jäävien maa-alueiden lunastuslainsäädännön kehittämiseen liittyvät tarpeet, koskien kompensaatiota maanomistajille
  • erityistä painoarvoa toivotaan Kaicell Fibers Oy:n biojalostamon toteutumisen varmistamiseen
  • keskustelu Kainuun kuntien kesken Kainuun investointistrategian merkityksestä ja toimeenpanosta, sillä strategiaa ei ole kaikissa kunnissa hyväksytty. Lisäksi on sovittava kuntien yhteisestä toimintamallista ja keskeisistä yhteisistä toimenpiteistä investointien varmistamiseksi.
  • Kunnanhallituksen lausunnossa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien hallitusohjelmatavoitteisiin toivottiin huomioitavan hyvinvointialueiden myötä tulleet muutokset kuntien valtionosuuksiin vuoden 2023 alusta sekä tulossa olevat muutokset TE-hallinnon tehtävien siirtyessä kuntien järjestämisvastuulle sekä niihin osoitettavat laskennalliset valtionosuudet.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Paltamon kunta tekee sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Sopimus koskee tilapäistä suojelua saavia henkilöitä.

Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa kunta toteaa, että selostuksessa on riittävällä tavalla arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hankkeen vaikutukset alueen tiestöön. Lisäksi on arvioitava tarkemmin voimalinjojen sijoittelun ympäristövaikutuksia ja voimalinjojen alle jäävien maapohjien osalta niistä maksettavia korvauksia suhteessa varsinaisen hankealueen maapohjalle maksettavaan korvaukseen.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin