Paltamon evakuointikeskuksessa runsaasti vierailijoita

Paltamon evakuointikeskuksessa runsaasti vierailijoita

Paltamon evakuointikeskuksessa runsaasti vierailijoita

Per­jan­tai­na 12. tou­ko­kuu­ta to­teu­te­tus­sa Pal­ta­mon eva­kuoin­ti­kes­kuk­sen esit­te­lys­sä vie­rai­li yli 300 kun­ta­lais­ta. Ta­pah­tu­ma on jat­koa aiem­mil­le Kai­nuun kun­tien eva­kuoin­ti­kes­kus­ten avoi­mil­le esit­te­lyil­le.

”Ta­voit­tee­na on vies­tiä asuk­kail­le val­miu­den ja va­rau­tu­mi­sen toi­men­pi­teis­tä. Kun­ta­lais­ten on hy­vä tie­tää mis­sä ja mi­ten apua on tar­jol­la isom­mis­sa on­net­to­muus- tai häi­riö­ti­lan­teis­sa”, ker­too joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä To­ny Num­mi Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­ta.

Eva­kuoin­ti­kes­kus­ten esit­te­lyi­tä Kai­nuus­sa jär­jes­tä­vät hy­vin­voin­tia­lueen so­siaa­li- ja ter­veys­toi­men se­kä pe­las­tus­lai­tok­sen toi­mi­jat yh­teis­työs­sä kun­nan ja seu­ra­kun­nan, Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen se­kä Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin kans­sa. Ta­pah­tu­mis­sa teh­dään sa­mal­la yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suus­työ­tä tun­ne­tuk­si se­kä tie­do­te­taan esi­mer­kik­si ko­ti­ta­louk­sien oma­toi­mi­ses­ta va­rau­tu­mi­ses­ta.

Aiem­paan ta­paan ta­pah­tu­ma oli sa­mal­la myös eva­kuoin­ti­kes­kuk­sen toi­min­nal­li­nen har­joi­tus. Kä­vi­jät kir­jat­tiin si­sään ja kes­kuk­sen eri toi­min­not oli­vat käy­tös­sä ku­ten se oli­si to­si­ti­lan­tees­sa­kin. ”Eva­kuoin­ti­kes­kus­ta voi­daan tar­vi­ta väes­tön suo­ja­väis­töön tai muu­hun eri­tyi­seen tu­keen esi­mer­kik­si säh­kön tai ve­den­ja­ke­lun häi­riöis­sä. Tä­mä on myös meil­le kun­nan toi­mi­joil­le tär­keää har­joit­te­lua, ko­ros­taa Pal­ta­mon kun­nan­joh­ta­ja Pa­si Aho­nie­mi”

Eva­kuoin­ti­kes­kus ote­taan käyt­töön vain vi­ra­no­mais­ten mää­räyk­ses­tä

Pal­ta­mon eva­kuoin­ti­kes­kus on suun­ni­tel­tu Kor­pi­tien mo­ni­toi­mi­ta­lol­le, jon­ka ti­lat mah­dol­lis­ta­vat tar­vit­taes­sa ti­la­päi­sen ma­joit­ta­mi­sen tai pe­su- ja ruo­kai­lu­mah­dol­li­suu­den isol­le hen­ki­lö­mää­räl­le. Eva­kuoin­ti­kes­kus­ta voi­daan tar­vi­ta esi­mer­kik­si, jos asuk­kaat tar­vit­se­vat laa­jem­paa apua tai suo­jaa poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Eva­kuoin­ti­kes­kuk­set ote­taan tar­vit­taes­sa käyt­töön pe­las­tus­vi­ra­no­mai­sen mää­räyk­ses­tä.

Eva­kuoin­ti­toi­met ja väes­tön aut­ta­mi­nen edel­lyt­tä­vät en­nak­koon val­mis­tel­tua yh­teis­työ­tä – vi­ra­no­mai­si­na toi­mi­vat se­kä pe­las­tus­lai­tos et­tä kun­ta ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to, mut­ta myös jär­jes­töil­lä ja muil­la yh­tei­söil­lä on oma tär­keä osan­sa. Esi­mer­kik­si krii­si­ti­lan­teis­sa hen­ki­sen en­sia­vun tar­joa­mi­nen edel­lyt­tää omat jär­jes­te­lyn­sä.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:

- Joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä To­ny Num­mi, Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue (044 716 7036)

- Pal­ta­mon kun­nan­joh­ta­ja Pa­si Aho­nie­mi (044 750 0001)

Takaisin uutisiin