Otanmäessä koronatartunta ja 18 altistumista, Kainuun rajoitukset säilyvät ennallaan

Otanmäessä koronatartunta ja 18 altistumista, Kainuun rajoitukset säilyvät ennallaan

Maa­nan­tai­na 22.2. on tes­tat­tu Otan­mäen Sko­da Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­väl­lä, oi­reet­to­mal­la, ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los. Hä­nen kaut­taan al­tis­tu­nei­ta on yh­teen­sä 18 hen­ki­löä. Kaik­ki al­tis­tu­neet on oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tiin ja ka­ran­tee­niin. Al­tis­tu­neis­ta kai­nuu­lai­sia on yh­teen­sä 12 hen­ki­löä. Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ovat oh­jat­tu oman kun­nan tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen. Li­säk­si kes­ki­viik­ko­na 24.2.2021 on to­det­tu kol­me tar­tun­taa jo val­miik­si ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä.

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne edel­leen pe­rus­ta­sol­la

Hal­li­tuk­sen pää­tök­sen mu­kaan seit­se­män sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la oh­ja­taan otet­ta­vak­si he­ti käyt­töön ta­son kak­si eli le­viä­mis­vai­heen tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set. Li­säk­si yh­dek­säl­le kiih­ty­mis­vai­heen alueel­le suo­si­tel­laan käyt­töön sa­mo­ja toi­mia. Uu­det ra­joi­tuk­set kos­ke­vat kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­hees­sa ole­vil­le alueil­le.

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, il­maan­tu­vuus on 12,5 ta­paus­ta/100 000 asu­kas­ta koh­den edel­li­sen 14 vuo­ro­kau­den si­säl­lä. Kai­nuus­sa jat­ku­vat edel­leen jo voi­mas­sa ole­vat ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set. 

Lue täältä koko Kainuun soten 25.2.2021 tiedote, jossa tarkemmin Kainuun koronatilanteesta.

Takaisin uutisiin