Otanmäen tartunnassa ei jatkotartuntoja, kainuulaisia kehotetaan erityiseen huolellisuuteen suositusten noudattamisessa

Otanmäen tartunnassa ei jatkotartuntoja, kainuulaisia kehotetaan erityiseen huolellisuuteen suositusten noudattamisessa

Tors­tai­na 25.2. to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la, se­kä yk­si ta­paus ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la. Otan­mäen Sko­da Trans­tec­h teh­taan tar­tun­taan liit­tyen ei ole tul­lut uu­sia ta­pauk­sia, kaik­kien al­tis­tu­nei­den tes­tit ovat ne­ga­tii­vi­sia.

Kai­nuu ei tois­tai­sek­si mu­ka­na tiu­kem­mis­sa ra­joi­tus­toi­mis­sa, kai­nuu­lai­sia ke­ho­te­taan eri­tyi­seen huo­lel­li­suu­teen suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa

Hal­li­tuk­sen pää­tök­set 8.3. al­ka­vis­ta uu­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta eli sul­ku­toi­mis­ta kos­ke­vat kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­hees­sa ole­via sai­raan­hoi­to­pii­re­jä. Kai­nuu on tois­tai­sek­si pe­rus­ta­sol­la ja tä­män het­ken ti­lan­teen mu­kaan sul­ku­toi­met ei­vät kos­ke Kai­nuu­ta. Ti­lan­ne voi kui­ten­kin muut­tua, muu­ta­ma uu­si tar­tun­ta­ta­paus nos­taa Kai­nuun kiih­ty­mis­vai­hee­seen, jo­ka tar­koit­taa et­tä myös Kai­nuu on mu­ka­na al­ka­vis­sa sul­ku­toi­mis­sa.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­rin oh­je on: ”Väl­te­tään mat­kus­ta­mis­ta kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­hees­sa ole­vil­le alueil­le se­kä ul­ko­mail­le. Muis­te­taan myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set, hy­gie­nia­käy­tän­nöt ja käy­te­tään mas­kia, se­kä eh­dot­to­mas­ti pi­de­tään tur­va­vä­li, jo­ka on pa­ras kei­no es­tää tau­din le­viä­mi­nen. Näil­lä kei­noin saam­me var­mim­min Kai­nuun pi­det­tyä pe­rus­ta­sol­la ja väl­täm­me tiu­kem­mat ra­joi­tus­toi­met.”

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­ses­sa on edel­leen ruuh­kaa.

Lue koko Kainuun soten tiedote 26.2.2021 täältä.

 

Takaisin uutisiin