Otanmäen ravintola-altistumisesta laajat karanteenit - ohjeita hiihtolomalle

Otanmäen ravintola-altistumisesta laajat karanteenit - ohjeita hiihtolomalle

Otan­mä­ke­läi­ses­sä ra­vin­to­las­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­nut ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen on joh­ta­nut laa­jaan ka­ran­tee­ni­mää­räyk­seen. Kol­me­kym­men­tä hen­ki­löä on tois­tai­sek­si ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Hiih­to­lo­mal­la tur­val­li­suus en­sin

Ete­lä-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­nen on he­rät­tä­nyt suur­ta huol­ta hiih­to­lo­ma­mat­kai­luun liit­tyen. Alueel­ta toi­sel­le lii­kut­taes­sa tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ris­ki kas­vaa, jo­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä.

  • Mat­kai­le vain ter­vee­nä. Vä­häi­sis­sä­kin oi­reis­sa ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin ja nou­da­ta oh­jei­ta.
  • Väl­tä vä­ki­jouk­ko­ja. Olei­le vain omas­sa lä­hi­pii­ris­sä­si.
  • Käy­tä kas­vo­mas­kia, kä­si­de­siä ja huo­leh­di vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lis­tä esi­mer­kik­si kau­pois­sa asioi­des­sa­si. Suo­si etä- ja nou­to­pal­ve­lui­ta.
  • Tes­tei­hin tu­lee ha­keu­tua vii­vy­tyk­set­tä, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee. Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­taus­pai­kat ovat ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la tai päi­vit­täin KAKS:n dri­ve in ­-kais­tal­la. Tes­tiin pää­see ajan­va­rauk­sel­la.
  • Suo­si­tel­ta­vaa on käyt­tää äly­pu­he­li­men Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus­ta. Al­tis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen hä­lyt­täes­sä tu­lee en­sin ot­taa yh­teyt­tä omaan ter­vey­sa­se­maan tai Kai­nuus­sa ko­ro­na­vilk­ku@kai­nuu.fi

Ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­set ete­ne­vät.

Lue Kainuun soten 19.2.2021 tiedote kokonaisuudessaan täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/otanmaen-ravintola-altistumisesta-laajat-karanteenit-ohjeita-hiihtolomalle

Takaisin uutisiin