Ohjeet koronarokotusten ajanvaraukseen

Ohjeet koronarokotusten ajanvaraukseen

Oh­jeet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen

Pel­käs­tään ikä­pe­rus­tei­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via Kai­nuus­sa on 15 000. Pal­ve­lui­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si asuk­kai­ta pyy­de­tään nou­dat­ta­maan seu­raa­via oh­jei­ta:

1. Tar­kas­ta oma ro­ko­tus­vuo­ro­si – 22.2. al­kaen on vuo­ros­sa vuon­na 1941 ja si­tä en­nen syn­ty­neet.

2. Soi­ta ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 – odo­ta ta­kai­sin­soit­toa. Soit­taa voi­vat vuo­ros­sa ole­vat tai hei­dän puo­les­taan asioi­vat hen­ki­löt. Va­raa muis­tiin­pa­no­vä­li­neet val­miik­si ta­kai­sin­soit­toa var­ten. Nu­me­roon ei voi lä­het­tää teks­ti­vies­te­jä. Ruuh­ka­ti­lan­teis­sa ta­kai­sin­soit­toon voi men­nä 1 – 3 vrk.

Ajan­va­raus­nu­me­roon pyy­de­tään soit­ta­maan omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen.

3. Saa­vu ajois­sa paik­ka­kun­ta­si ro­ko­tus­pis­tee­seen. Käy­tä kas­vo­mas­kia ja pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

4. Huo­leh­di, et­tä saat toi­sen ro­ko­tean­nok­sen mää­räa­jan ku­lut­tua (12 viik­koa). Jat­ka oh­jei­den mu­kai­sia suo­ja­toi­mia (kas­vo­mas­kit, kä­si­de­si, tur­va­vä­lit).

Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Lue Kainuun soten 24.2.2021 tiedote "Kainuu perustasolla, rajoitukset ja suositukset säilyvät ennallaan" kokonaisuudessaan täältä.

Takaisin uutisiin