Muutoksia koronarokotusten järjestelyihin

Muutoksia koronarokotusten järjestelyihin

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on tä­nään an­ta­nut uu­sia oh­jei­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­seen. Oh­jeet kos­ke­vat val­mis­tei­den käyt­töä eri ikä­ryh­mil­le se­kä te­hos­tean­nok­sen ai­ka­vä­lin pi­den­tä­mis­tä. An­ne­tut oh­jeet pe­rus­tu­vat kan­sal­li­sen ro­ko­tea­sian­tun­ti­ja­ryh­män KRAR:n kä­sit­te­lyyn ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lan­tees­ta.

Luethan lisää aiheesta Kainun soten 3.2.2021 tiedotteesta täältä. 

 

 

Takaisin uutisiin