Loppiaisena 46 tartuntaa - tilanteen pahentumiseen varaudutaan

Loppiaisena 46 tartuntaa - tilanteen pahentumiseen varaudutaan

Lop­piai­se­na 7.1. Kai­nuus­sa to­det­tiin 46 ko­ro­na­tar­tun­taa. Täl­lä het­kel­lä tie­toon tu­lee se­kä per­he­pii­ris­sä le­viä­viä et­tä uu­den vuo­den viet­toon liit­ty­viä tar­tun­to­ja, joil­le on al­tis­tut­tu mm. yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa.

Kai­nuun Pri­kaa­ti on tie­dot­ta­nut vii­des­tä­tois­ta sai­ras­tu­nees­ta va­rus­mie­hes­tä Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa. Al­tis­tu­nei­ta ja muis­ta eril­leen ase­tet­tu­ja va­rus­mie­hiä on yli 200.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys työs­ken­te­lee nyt erit­täin ko­vas­sa pai­nees­sa yrit­täen ta­voit­taa sai­ras­tu­nei­ta ja al­tis­tu­nei­ta mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Työ­pa­nos­ta on suun­nat­tu po­si­tii­vis­ten kon­tak­toin­tiin, mut­ta esi­mer­kik­si vä­hem­män kii­reel­lis­ten ka­ran­tee­ni­to­dis­tus­ten toi­mit­ta­mi­ses­sa vii­ve kas­vaa.

”Ke­ho­tam­me kaik­kia asuk­kai­ta te­ke­mään oman osan­sa ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si. Eri­tyi­ses­ti tu­lee ra­joit­taa lä­hi­kon­tak­te­ja ja nou­dat­taa mui­ta va­ro­toi­mia – osa tar­tun­nois­ta voi­daan vält­tää il­man tar­peet­to­mia ris­ke­jä. El­lei ole to­del­la vält­tä­mä­tön­tä, nyt ei ole ta­paa­mis­ten ai­ka”, ko­ros­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen Kai­nuun so­tes­ta.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä voi myös aut­taa, jos on saa­nut po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen. Lis­taa­mal­la it­se kon­tak­te­ja ja yh­teys­tie­to­ja val­miik­si, jo­ka no­peut­taa mer­kit­tä­väs­ti al­tis­tu­nei­den ta­voit­ta­mis­ta.

Ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen va­rau­du­taan

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon val­miut­ta nos­te­taan, mi­kä­li tar­tun­to­jen kas­vu ai­heut­taa li­sään­ty­vää hoi­don tar­vet­ta. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa toi­met tar­koit­ta­vat va­rau­tu­mis­ta hen­gi­ty­soi­reis­ta kär­si­vien hoi­to­paik­ko­jen li­sää­mi­seen ja hen­ki­lös­tön siir­toi­hin. Täl­lä het­kel­lä sai­raa­la toi­mii nor­maa­lis­ti, mut­ta muu­tok­sia kii­reet­tö­miin toi­miin teh­dään tar­vit­taes­sa, jot­ta akuut­tia hoi­toa tar­vit­se­vien re­surs­sit voi­daan tur­va­ta.

”Ro­ko­tus­ten an­ta­ma suo­ja on nyt rat­kai­se­va. Sai­ras­tu­nei­den mää­rän kas­vu tar­koit­taa kui­ten­kin ris­kiä se­kä hoi­to­hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen et­tä va­ka­vam­pien po­ti­las­ta­paus­ten li­sään­ty­mi­seen. Tä­män vuok­si va­rau­dum­me ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen”, ker­too Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Tes­taus­ka­pa­si­teet­tia nos­tet­tu – uu­si tes­tia­se­ma avoin­na Ka­jaa­nin Ra­ja­ka­dul­la

KAKS:n tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on nos­tet­tu, jot­ta li­sään­ty­nee­seen diag­nos­tii­kan tar­pee­seen voi­daan vas­ta­ta. Ka­jaa­niin on avau­tu­nut myös uu­si pi­ka­tes­tia­se­ma ko­ro­na­vi­ruk­sen tes­taa­mi­sen te­hos­ta­mi­sek­si.

Ra­ja­ka­tu 3:ssa si­jait­se­va tes­tia­se­ma on avoin­na päi­vit­täin klo 10 – 18. Tes­tia­jat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­tes­ta tai ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lus­ta 040 165 0020.

KAKS:n dri­ve in -tes­taus Ka­jaa­nis­sa on avoin­na päi­vit­täin ja muis­sa kun­nis­sa ko­ro­na­tes­taus ter­vey­sa­se­mil­la pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin