Laaja altistuminen Kajaanissa – aamulla tiedotetut venäläishiihtäjien testitulokset ovat osoittautuneet vanhoiksi tartunnoiksi

Laaja altistuminen Kajaanissa – aamulla tiedotetut venäläishiihtäjien testitulokset ovat osoittautuneet vanhoiksi tartunnoiksi

Aa­mul­la ker­ro­tut Ve­nä­jän nuor­ten hiih­to­maa­jouk­kueen jä­sen­ten maa­han­tu­lo­tes­tien tu­lok­set ovat osoit­tau­tu­neet jäl­jik­si aiem­mis­ta tar­tun­nois­ta. ”Tes­tien ns.ct-ar­vot osoit­ta­vat, et­tä ky­sees­sä on sel­keäs­ti aiem­mat sai­ras­tu­mi­set. Tä­tä tu­kee myös jouk­kueen esit­tä­mät to­dis­tuk­set aiem­mis­ta sai­ras­tu­mi­sis­ta. Näin ol­len jouk­kuees­ta ei ole ke­tään ka­ran­tee­nis­sa tai eris­tyk­ses­sä”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ka­jaa­nin La­dy­li­ne -kun­to­sa­lil­la on 27.1. klo 17:20 – 19:35 ol­lut oi­ree­ton ko­ro­na­vi­rus­ta tar­tut­ta­va hen­ki­lö, jo­ka liit­tyy tä­nään uu­ti­soi­tuun Ylä-Sa­vos­sa ta­pah­tu­nei­siin tar­tun­toi­hin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ta­voit­taa ky­sei­se­nä ai­ka­na sa­lil­la ol­lei­ta hen­ki­löi­tä ja an­taa jat­ko-oh­jei­ta. Yh­teen­sä al­tis­tu­nei­ta kun­to­sa­lil­la on n. 20 ja muis­sa yh­teyk­sis­sä n 10.

Ko­ro­naan viit­taa­vis­sa oi­reis­sa tu­lee ha­keu­tua tes­tiin. Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen, et­tä kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja tu­lee ra­joit­taa mi­ni­miin se­kä käyt­tää kas­vo­mas­kia, kä­si­de­siä ja huo­leh­tia yli kah­den met­rin tur­va­vä­lin säi­ly­mi­ses­tä.

Lue Kainuun soten tiedote kokonaisuudessaan täältä. 

Takaisin uutisiin