Kysely koronavirusepidemian vaikutuksista Kainuussa

Kysely koronavirusepidemian vaikutuksista Kainuussa

Ky­se­ly liit­tyy Mu­ka­na elä­mäs­sä It­se­mur­hien eh­käi­sy Kai­nuus­sa -hank­keen Var­hai­sen tuen tar­joa­mi­nen ta­voit­tee­seen, jos­sa toi­men­pi­tee­nä on sel­vit­tää ky­se­lyn avul­la ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eri-ikäi­seen väes­töön ja pal­ve­lui­hin. Ky­se­lyn tu­los­ten kaut­ta ra­por­toi­daan kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia ny­kyi­sen psy­ko­so­siaa­li­sen tuen toi­mi­vuu­des­ta ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sia Kai­nuun kun­nil­le, jär­jes­tö­toi­mi­joil­le se­kä Kai­nuun so­tel­le.

Ky­se­lyyn vas­taa­mi­seen ku­luu ai­kaa noin 10–15 mi­nuut­tia.

Link­ki ky­se­lyyn: https://res­pon­se.quest­back.com/kai­nuu/dkhgcdv8uc

Vas­taat ky­se­lyyn ni­met­tö­mä­nä.

Vas­tauk­sen yh­tey­teen ei tal­len­ne­ta tun­nis­te­tie­to­ja­si, ku­ten IP-osoi­tet­ta­si, säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si tai tie­to­ja se­lai­mes­ta­si tai käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä­si. Näin suo­ja­taan hen­ki­löl­li­syyt­tä­si.

Lisätietoja Kainuun sote:n sivuilta

Takaisin uutisiin