Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat – Sotkamon Kiimasjärvelle aluehallintovirastolta lupa nostaa vesi yli säännöstelyn ajankohdan ylärajan

Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat – Sotkamon Kiimasjärvelle aluehallintovirastolta lupa nostaa vesi yli säännöstelyn ajankohdan ylärajan

Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat – Sotkamon Kiimasjärvelle aluehallintovirastolta lupa nostaa vesi yli säännöstelyn ajankohdan ylärajan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.8.2023

Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat edelleen seuraavien viikkojen aikana. Oulujärven tulovirtaamat ovat olleet suuret. Oulujoessa on juoksutettu lähellä lupaehdon sallimaa maksimivirtaamaa olevaa virtaamaa elokuun alusta alkaen.

Oulujärven yläpuolisissa säännöstellyissä sekä luonnontilaisissa järvissä vedenpinnat ovat edelleen korkeat, mutta ne ovat kääntymässä laskuun. Oulujärven ennustetut tulovirtaamat ovat edelleen suuria.

Järvikohtaiset tilanteet ja ennusteet

Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,89 metriä, joka on 28 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 199,12 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 38 senttimetriä ylempänä. Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 188,91 metriä on ajankohdan keskiarvoa 22 senttimetriä ylempänä. Kianta- ja Vuokkijärvien pinnat voivat vielä nousta, jos tulovirtaamat kasvavat. Järvien pintojen trendi on kuitenkin laskeva kohti syksyä.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 159,10 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 41 senttimetriä ylempänä. UPM Energy on laskenut Ontojärven veden pintaa, joka on saavuttanut lupaehdon mukaisen korkeuden. Vesitilannetta hankaloittivat Kallioisen vesivoimalaitoksen edustalle ilmestynyt uusi turvelautta sekä rankkasateet, jotka satoivat alueella viime viikolla (8.-9.8.).

Aluehallintovirasto myönsi edellisen turvelautan ilmaantumisen jälkeen (2.8.) UPM Energylle oikeuden poiketa tilapäisesti Ontojärven säännöstelyä koskevan lupaehdon ylimmästä korkeudesta.

Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,98 metriä eli noin 37 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,41 metriä eli noin 13 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa alempana. Kiimasjärven pinnan alentamista rajoittaa Nuasjärven ja Kiimasjärven välisellä alueella sijaitseva Tenetin virta, joka toimii niin kutsuttuna pullonkaulana virtauksille.

Kainuun Voima on pyytänyt vesilain mukaista oikeutta väliaikaisesti poiketa Kiimasjärveä koskevista säännöstelyn lupaehtojen ylärajoista. Säännöstelyn ylärajan väliaikaisella muuttamisella pyritään estämään tämänhetkisen ajotilanteen mukaisten juoksutusten vuoksi matalasta vedenkorkeudesta aiheutuvia haittoja ja vahinkoja alapuolisen Nuasjärven rannoilla sekä vähentämään poikkeuksellisen virtaaman Tenetissä aiheuttamaa rantojen syöpymistä.

Aluehallintovirasto on antanut myönteisen päätöksen 15.8. julkaisemassaan päätöksessä. Tämä tulee helpottamaan vesimäärien hallintaa ja vaikuttamaan Kiimasjärven ja Nuasjärven vesitilanteeseen.

Fortum Oyj
Viestintä

Tästä Fortumin tiedotteeseen.

Takaisin uutisiin