Koronatilanne tällä hetkellä rauhallinen Kainuussa - Suomessa tiukennuksia maahantuloon ja karateeniaikoihin

Koronatilanne tällä hetkellä rauhallinen Kainuussa - Suomessa tiukennuksia maahantuloon ja karateeniaikoihin

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na Kai­nuun asuk­kais­sa ei ole to­det­tu uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Tors­tai­na Suo­mus­sal­mel­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la to­det­tuun tar­tun­taan liit­tyen on il­moi­tet­tu yk­si jat­ko­tar­tun­ta hen­ki­löi­den ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön ro­ko­tuk­set jat­ku­vat suun­ni­tel­lus­ti. Te­hos­te­ro­ko­tu­san­nok­sia an­ne­taan nyt kol­me viik­koa sit­ten en­sim­mäi­sen ro­kot­teen saa­neil­le en­si­lin­jan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ro­ko­tuk­sen saa­vat te­ho­hoi­don hen­ki­lös­tö, ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vat ja tut­ki­vat, muu kriit­ti­nen hoi­to­hen­ki­lös­tö se­kä iäk­käi­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lös­tö ja asuk­kaat. Muu so­te-hen­ki­lös­tö, jo­ka ei kuu­lu edel­lä mai­nit­tui­hin, ro­ko­te­taan sa­mal­la kuin muu väes­tö.

Väes­tön ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä ei ole li­sä­tie­to­ja; ajan­koh­tai­set tie­dot ro­ko­tuk­sis­ta päi­vi­te­tään verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Lue koko Kainuun soten 25.1.2021 tiedote täältä. 

 

Takaisin uutisiin