Koronatilanne Kainuussa (vko 13)

Koronatilanne Kainuussa (vko 13)

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja edel­leen pal­jon

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus ja tar­tun­ta­ris­ki Kai­nuus­sa on edel­leen kor­kea. Vii­kol­la 13 Kai­nuus­sa ti­las­toi­tiin 795 ko­ro­na­tar­tun­taa, vaik­ka laa­jas­ta väes­tön tes­tauk­ses­ta on luo­vut­tu. Kai­nuun so­ten tes­tia­se­mil­la tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la 2156, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 37 %.

Vi­rus­tyy­pi­tys­ten tu­los­ten mu­kaan omik­ro­nin ala­va­riant­ti (BA.2) on to­den­nä­köi­ses­ti yleis­ty­mäs­sä pääa­sial­li­sek­si vi­rus­tyy­pik­si. Muun­tu­nut vi­rus ai­heut­taa sa­man­kal­tai­sia hen­gi­tys­tie- ja kuu­meoi­rei­ta kuin aiem­pi muun­nos. Pe­rus­ter­veil­lä hen­ki­löil­lä ko­ro­na­tau­ti on usein lie­vä, mut­ta vai­kei­ta tai pit­kit­ty­viä oi­rei­ta to­de­taan edel­leen. Myös aiem­min ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­neet voi­vat saa­da tar­tun­nan uu­del­leen.

Ti­lan­ne ter­vey­den­huol­los­sa

Va­ka­via tau­ti­muo­to­ja esiin­tyy edel­leen, mut­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa po­ti­las­mää­rät ovat py­sy­neet edel­leen sa­mal­la ta­sol­la kuin aiem­pi­na viik­koi­na. Sai­raa­la­hoi­toon pää­tyy lä­hin­nä ikään­ty­nei­tä tai pe­rus­sai­rai­ta hen­ki­löi­tä. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan te­ho-osas­tol­la oli ei­len hoi­dos­sa kak­si ja pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa seit­se­män ko­ro­na­po­ti­las­ta.

Hen­ki­lös­tön pois­sao­lot ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuok­si ovat hie­man vä­hen­ty­neet, mut­ta myös mui­den sai­raus­pois­sao­lo­jen se­kä yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to­jen ai­heut­ta­mat työn­te­ki­jä­va­jeet vai­keut­ta­vat pal­ve­lui­ta laa­jas­ti. Kai­nuun so­te on su­pis­ta­nut kii­ree­tön­tä vas­taa­not­to­toi­min­taa se­kä leik­kauk­sia ja ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon päi­vä­toi­min­taa.

”Teh­tä­viä prio­ri­soi­daan ja esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sia tai mui­ta ei-vält­tä­mät­tö­miä toi­mia pe­ru­taan, jot­ta toi­min­to­ja voi­daan yl­lä­pi­tää. Si­jai­sia ja vuok­ra­työ­voi­maa tar­vi­taan nyt pal­jon, jo­ten esi­mer­kik­si eläk­keel­le jää­nei­den ja opis­ke­li­joi­den toi­vo­taan ot­ta­van yh­teyt­tä rek­ry­toin­tiim­me avun saa­mi­sek­si”, kan­nus­taa kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to.

Suo­si­tuk­set

Ylei­set ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet ovat edel­leen voi­mas­sa:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja (kou­luis­sa op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen).
  • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan se­kä te­hos­tet­tu­ja va­ro­toi­mia työ­pai­koil­la (esim. mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat hy­vin va­ka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta. Suo­mes­sa suo­si­tel­laan nel­jät­tä ro­ko­tean­nos­ta 80-vuot­ta täyt­tä­neil­le, ikään­ty­nei­den hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le se­kä vai­keas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­tiail­le. Te­hos­tean­nok­sen voi an­taa kol­me kuu­kaut­ta kol­man­nen ro­ko­tuk­sen jäl­keen.

Kai­nuus­sa en­si­si­jai­nen tes­taus­muo­to lie­väoi­rei­sil­la on ko­ti­tes­taus. Jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­tes­tit on suun­nat­tu so­te-hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le (ml. ras­kaus) tai hen­ki­löil­le, joil­la sai­rau­den oi­reet ovat voi­mak­kai­ta tai pit­kit­ty­viä. Li­säk­si suo­si­tel­laan ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiä, mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see sai­rau­des­ta mer­kin­nän ko­ro­na­pas­siin tai tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan oi­keut­ta­van työs­tä pois­sao­lo­to­dis­tuk­sen.

Li­sä­tie­to­ja ja toi­min­taoh­jei­ta ro­ko­tuk­sis­ta se­kä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neil­le tai al­tis­tu­neil­le on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le https://sote.kainuu.fi/koronainfo.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033 ja pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin