Koronatilanne Kainuussa vko 12

Koronatilanne Kainuussa vko 12

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja edel­leen run­saas­ti

Vii­kol­la 12 Kai­nuus­sa ti­las­toi­tiin 990 ko­ro­na­tar­tun­taa, vaik­ka tes­taus­käy­tän­tö­jä on muu­tet­tu ko­ti­tes­taus­ta pai­not­ta­vak­si. Ter­vey­den­huol­lon tie­toon tul­leet tar­tun­nat ei­vät enää ku­vaa to­del­lis­ta epi­de­mia­ti­lan­net­ta, jo­ten to­del­li­nen lu­ke­ma voi ol­la huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi.

Ter­vey­den­huol­los­sa tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la 2594, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 38 %. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuut­ta ja tar­tun­ta­ris­kiä alueel­la on edel­leen pi­det­tä­vä mer­kit­tä­vä­nä.

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on tark­kail­ta­va­na tai osas­to­hoi­dos­sa ol­lut päi­vit­täin 5 - 10. Kai­nuun so­te val­mis­tau­tuu tar­vit­taes­sa avaa­maan eril­li­sen ko­ro­na­po­ti­lai­den hoi­toon kes­kit­ty­vän osas­to­sii­ven.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön pois­sao­lot sa­maan ai­kaan hoi­ta­ja­jär­jes­tö­jen työ­tais­te­lu­toi­mien kans­sa vai­keut­ta­vat edel­leen pal­ve­lui­ta. Kai­nuun so­te on jou­tu­nut te­hos­ta­maan val­miut­taan ja val­mis­tau­tuu tar­vit­taes­sa su­pis­ta­maan kii­reet­tö­miä toi­min­to­ja.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vies­tin­näs­sä on siir­ryt­ty kan­sal­li­sen vies­tin­nän ta­paan vii­koit­tai­seen ra­por­toin­tiin. Ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tie­do­te­taan kes­ki­viik­koi­sin, el­lei ti­lan­ne mer­kit­tä­väs­ti muu­tu.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat – käyn­nis­sä myös yli 80-vuo­tiai­den se­kä ikään­ty­nei­den hoi­va-asuk­kai­den nel­jän­net ro­ko­tuk­set

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen kai­kis­sa Kai­nuun ro­ko­tus­pis­teis­sä. Kai­nuus­sa 65 % yli 18-vuo­tiais­ta on saa­nut kol­me ro­ko­tet­ta. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti on käyn­nis­tet­ty myös yli 80-vuo­tiai­den nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Nel­jät­tä ro­ko­tet­ta tar­jo­taan myös ikään­tyi­den hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le.

Suo­si­tuk­set ja tes­taus­käy­tän­nöt

Suo­si­tuk­set ylei­sis­tä ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeis­ta ja va­ro­toi­mis­ta ovat edel­leen voi­mas­sa:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja (kou­luis­sa op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen).
  • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan se­kä te­hos­tet­tu­ja va­ro­toi­mia työ­pai­koil­la (esim. mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa

En­si­si­jai­nen tes­taus­muo­to on ko­ti­tes­taus, jo­ta suo­si­tel­laan, jos saa lie­viä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta

  • Jos ko­ti­tes­ti on po­si­tii­vi­nen, suo­si­tel­laan omaeh­tois­ta eris­täy­ty­mis­tä vä­hin­tään vii­dek­si vuo­ro­kau­dek­si kui­ten­kin si­ten, et­tä on vä­hin­tään 2 päi­vää oi­ree­ton en­nen töi­hin tai kou­luun pa­luu­ta.
  • Jos ko­ti­tes­ti on ne­ga­tii­vi­nen ja oi­reet jat­ku­vat, ko­ti­tes­ti kan­nat­taa uu­sia 2-3 vrk vä­lein. Oi­rei­sil­le suo­si­tel­laan omaeh­tois­ta kon­tak­tien vält­tä­mis­tä 5 vrk ajan.

Jos asuu sai­ras­tu­neen kans­sa, tai on ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa sai­ras­tu­neen kans­sa, suo­si­tel­laan vält­tä­mään yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja kun­nes sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta. Jos on täy­sin oi­ree­ton, voi men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Etä­työ­tä suo­si­tel­laan, jos se on mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin.

Ko­ro­na­tes­taus jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa suun­na­taan so­te-hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le (ml. ras­kaus) tai hen­ki­löil­le, joil­la sai­rau­den oi­reet ovat voi­mak­kai­ta tai pit­kit­ty­viä. Li­säk­si suo­si­tel­laan ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiä, mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see sai­rau­des­ta mer­kin­nän ko­ro­na­pas­siin tai tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan oi­keut­ta­van työs­tä pois­sao­lo­to­dis­tuk­sen.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin