KoronatIlanne Kainuussa rauhallinen - rokotukset nyt 1951 syntyneille ja sitä vanhemmille

KoronatIlanne Kainuussa rauhallinen - rokotukset nyt 1951 syntyneille ja sitä vanhemmille

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen ja kään­ty­nyt sel­vään las­kuun. Uu­sia tar­tun­to­ja ei ole tie­dos­sa. Il­maan­tu­vuus on pu­don­nut al­le kym­me­neen sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den kah­des­sa vii­kos­sa.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la pää­siäi­sen pa­luu­lii­ken­ne on ol­lut koh­tuul­li­sen vil­kas­ta. Ko­ro­na­tes­te­jä teh­tiin ei­len 52, jo­ka on sel­väs­ti vii­meai­kais­ta suu­rem­pi mää­rä. Tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on mää­rän­nyt maa­han­tu­li­joil­le pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set 2.4. al­kaen. Mää­räys kos­kee hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat 14 vuo­ro­kau­den si­säl­lä en­nen maa­han­tu­loa oles­kel­leet maas­sa, jon­ka ko­ro­nail­maan­tu­vuus on suu­rem­pi kuin 25 / 100 000 hen­ki­löä / 14 vrk. Pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set ei­vät kos­ke 2008 tai sen jäl­keen syn­ty­nei­tä lap­sia ei­kä ta­va­ra­lii­ken­teen kul­je­tus- ja lo­gis­tiik­ka­hen­ki­lös­töä työ­teh­tä­vis­sään.

”Ti­lan­ne näyt­tää nyt oi­kein hy­väl­tä. Toi­vot­ta­vas­ti pää­siäi­sen lo­man­viet­to ei ai­heu­ta muu­tos­ta, vaan ke­sää koh­ti tar­tun­nat nyt pai­nui­si­vat koh­ti nol­laa”, toi­voo pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ro­ko­tuk­set avoin­na nyt 1950 - 51 syn­ty­neil­le se­kä 1952 - 56 syn­ty­neil­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le. Puhelujonoa on purettu pääsiäisen aikana; jonossa on edelleen noin 400 puhelua. Ensisijainen ajanvaraustapa on Omasoten nettipalvelussa, jonka kautta voi valita parhaiten sopivan ajan.

Lue koko Kainuun soten 6.4.2021 tiedote täältä.

Takaisin uutisiin