Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – hiihtolomailuun varovaisuutta

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – hiihtolomailuun varovaisuutta

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Il­maan­tu­vuus on al­le 10 (ta­paus­ta / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Hiih­to­lo­ma­mat­kai­lun ol­les­sa vilk­kaim­mil­laan mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan edel­leen va­ro­vai­suu­teen ja vält­tä­mään oman lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja.  Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta on kiin­ni­tet­tä­vä kas­vo­mas­kin käyt­töön ja riit­tä­viin tur­va­vä­lei­hin. Myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa edel­lä mai­nit­tu­ja oh­jei­ta.

Alueel­la on voi­mas­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ta­pah­tu­mien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, ylei­nen mas­ki­suo­si­tus se­kä suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta.

Asuk­kai­ta pyy­de­tään soit­ta­maan ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen vas­ta omal­la vuo­rol­la.

Ajan­va­raus­vuo­ros­sa 1941 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat se­kä elin­siir­to- ja syö­pä­hoi­dos­sa ole­vat.

Luethan Kainuun soten 1.3.2021 tiedotteen kokonaisuudessaan täältä.

Takaisin uutisiin