Koronarokotusten ajanvaraus käynnissä ikäihmisille

Koronarokotusten ajanvaraus käynnissä ikäihmisille

Ajan­va­raus yli 85-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin on avau­tu­nut, ja en­sim­mäi­set ro­kot­teet kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä an­ne­taan tä­män vii­kon tors­tai­na.

Lä­hes kaik­ki noin tu­han­nes­ta ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van asuk­kaas­ta on saa­tu ro­ko­tet­tua tä­män vii­kon al­kuun men­nes­sä. Ko­to­na hoi­det­ta­vil­le on myös an­net­tu jo lä­hes 500 ro­ko­tet­ta.

Maa­nan­tai­na 22.2 ajan­va­raus avau­tuu myös 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­teen liit­ty­vän epä­var­muu­den vuok­si ajan­va­raus­vuo­rot jul­kais­taan vii­koit­tain maa­nan­tai­sin. Ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­sis­ta il­moi­te­taan myös pai­kal­lis­leh­tien il­moi­tuk­sis­sa.

Oh­jeet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen

1. Tar­kas­ta oma ro­ko­tus­vuo­ro­si

  • 15.2. al­kaen ajan­va­raus 85 vuot­ta täyt­tä­neil­le
  • 22.2. al­kaen ajan­va­raus li­säk­si 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le

2. Soi­ta ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 – odo­ta ta­kai­sin­soit­toa (ruuh­ka­ti­lan­teis­sa ta­kai­sin­soit­toon voi men­nä 1 – 3 vrk)

3. Saa­vu ajois­sa paik­ka­kun­ta­si ro­ko­tus­pis­tee­seen. Käy­tä kas­vo­mas­kia ja pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

4. Huo­leh­di, et­tä saat toi­sen ro­ko­tean­nok­sen mää­räa­jan ku­lut­tua (12 viik­koa). Jat­ka oh­jei­den mu­kai­sia suo­ja­toi­mia (kas­vo­mas­kit, kä­si­de­si, tur­va­vä­lit)

Ajan­va­raus­nu­me­roon pyy­de­tään soit­ta­maan omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa.

Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa verk­ko­si­vuil­tam­me https://so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Ro­ko­tus­ten jäl­keen huo­leh­dit­ta­va edel­leen va­ro­toi­mis­ta

Ko­ro­na­ro­kot­teet an­ta­vat hy­vän suo­jan eri­tyi­ses­ti va­ka­vaa tau­ti­muo­toa vas­taan. Li­säk­si ro­kot­teet mah­dol­lis­ta­vat no­peam­man pa­luun nor­maa­lim­paan elä­mään, mi­kä­li väes­tö saa­daan ro­ko­tet­tua kat­ta­vas­ti. Ro­kot­tei­den vai­ku­tuk­ses­ta vi­ruk­sen tar­tut­ta­vuu­teen ei ole kat­ta­vaa tut­ki­mus­näyt­töä, jo­ten on tär­keää jat­kaa edel­leen voi­mas­sa ole­via suo­jaoh­jei­ta.

  • Käy­tä kas­vo­mas­kia ja kä­si­de­siä ja huo­leh­di tur­va­vä­leis­tä
  • Nou­da­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, mat­kus­tus­suo­si­tuk­sia ja suo­jaa ris­ki­ryh­miä

Jat­kos­sa oi­reet­to­mia hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet kak­si ro­ko­tean­nos­ta, ei enää al­tis­tus­ti­lan­tees­sa mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. Oi­rei­set hen­ki­löt tes­ta­taan nor­maa­lis­ti ja tar­vit­taes­sa mää­rä­tään eris­tyk­seen, mi­kä­li tes­ti on po­si­tii­vi­nen.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotusten-ajanvaraus-kaynnissa-ikaihmisille?fbclid=IwAR1TmWCdesNhuX9PQjJ5p8hZEp8K7uh5mIBd5KhTuz_2c75sSo-7LGNPM60

Takaisin uutisiin