Koronarokotukset jatkuvat sairausriskiryhmään kuuluville

Koronarokotukset jatkuvat sairausriskiryhmään kuuluville

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat ra­ja­tul­le sai­raus­ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 65 - 69 -vuo­tiai­den sai­raus­pe­rus­tei­sil­le ris­ki­ryh­mil­le. Al­la mai­nit­tuun ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat nyt va­ra­ta ajan ro­ko­tus­ta var­ten.

Va­raa ai­ka, jos olet syn­ty­nyt 1952 – 1956 ja kuu­lut jo­hon­kin seu­raa­vis­ta (ris­ki­ryh­mä 1):

  • elin­siir­to- tai kan­ta­so­lu­siir­to­po­ti­laat se­kä ak­tii­vi­hoi­dos­sa ole­vat syö­pä­po­ti­laat
  • hen­ki­löt, joil­la on vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus tai Dow­nin oi­reyh­ty­mä 
  • omais­hoi­det­ta­va ja -hoi­ta­ja, jo­ka asuu sa­mas­sa ta­lou­des­sa hoi­det­ta­van kans­sa
  • lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes (muu kuin nuo­ruus­tyy­pin dia­be­tes)

En­si­si­jai­nen ajan­va­raus­ta­pa on Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta voi va­li­ta par­hai­ten so­pi­van ajan il­man pu­he­lin­ruuh­kaa. Ajan voi va­ra­ta myös soit­ta­mal­la ajan­va­rauk­sen ta­kai­sin­soit­to­jo­noon 08 718 9903.

65 – 69 vuo­tiai­den ryh­mä ro­ko­te­taan Ast­ra­Ze­ne­can val­mis­teel­la.

Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen saa­nei­ta oh­jeis­te­taan ot­ta­maan yh­teyt­tä ter­vey­den­huol­toon vä­lit­tö­mäs­ti (päi­vys­ty­sa­pu 116 117 tai 08 6156 6000), mi­kä­li ro­ko­tus­ta seu­raa­vi­na päi­vi­nä il­me­nee poik­kea­via oi­rei­ta, ku­ten hen­ge­nah­dis­tus­ta, rin­ta­ki­pua, ala­raa­jo­jen tur­vo­tus­ta tai pit­kit­ty­nyt­tä vat­sa­ki­pua, voi­ma­kas­ta tai pit­kit­ty­nyt­tä pään­sär­kyä, näön hä­mär­ty­mis­tä, tai pie­niä ihon­si­säi­siä ve­ren­pur­kau­mia muual­la­kin kuin ro­ko­tus­koh­das­sa.

Lue lisää ikäihmisten rokotuksista ja lisäohjeista Kainuun soten 30.3. tiedotteesta: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotukset-jatkuvat-sairausriskiryhmaan-kuuluville

Takaisin uutisiin