Koronarokotukseen vain ajanvarauksella - rokotusjärjestyksen yli 70-vuotiailla ratkaisee ikä, muilla riskiryhmillä sairausperusteet

Koronarokotukseen vain ajanvarauksella - rokotusjärjestyksen yli 70-vuotiailla ratkaisee ikä, muilla riskiryhmillä sairausperusteet

Ko­ro­na­ti­lan­tees­sa ei muu­tok­sia

Kai­nuun alueel­la ei ole to­det­tu uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la jat­kuu jou­lu­kuus­ta as­ti käy­tös­sä ol­lut maa­han­tu­li­joi­den ko­ro­na­pi­ka­tes­taus. Kaik­ki maa­han­tu­li­jat oh­ja­taan ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön haas­tat­te­luun ja va­paaeh­toi­seen tes­tiin. Tar­vit­taes­sa hen­ki­löt voi­daan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä mää­rä­tä ter­veys­tar­kas­tuk­seen.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen vain ajan­va­rauk­sel­la - ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen yli 70-vuo­tiail­la rat­kai­see ikä, muil­la ris­ki­ryh­mil­lä sai­raus­pe­rus­teet

Ko­ro­nan osal­ta suu­rim­mas­sa ris­ki­ryh­mäs­sä ovat yli 70-vuo­tiaat hen­ki­löt ja va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia sai­ras­ta­vat.

Vuon­na 1951 tai si­tä en­nen syn­ty­nei­den osal­ta ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen rat­kai­see vain ikä, vaik­ka hen­ki­löl­lä oli­si mui­ta ris­ki­ryh­mä­sai­rauk­sia.

Vuo­den 1951 jäl­keen syn­ty­nei­den elin­siir­to- tai syö­pä­po­ti­lai­den ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on täl­lä het­kel­lä avoin­na nu­me­ros­sa 044 709 3788. Mui­den sai­raus­ryh­mien ro­ko­tuk­sis­ta il­moi­te­taan myö­hem­min. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Kai­nuus­sa an­ne­taan täl­lä het­kel­lä vain ajan­va­rauk­sel­la. Ro­ko­tus­pis­teis­sä ei ole ajan­va­raus- tai neu­von­ta­pal­ve­lui­ta.

Pal­ve­lui­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si asiak­kai­ta pyy­de­tään nou­dat­ta­maan ro­ko­tu­soh­jei­ta ja odot­ta­maan omaa vuo­roaan. Ylei­nen so­te-pal­ve­lui­den neu­von­ta vas­taa ky­sy­myk­siin nu­me­ros­ta 08-61561 se­kä säh­kö­pos­tit­se pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa verk­ko­si­vuil­tam­me so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotukseen-vain-ajanvarauksella-rokotusjarjestyksen-yli-70-vuotiailla-ratkaisee-ika-muilla

Takaisin uutisiin