Koronarajoitukset ja -ohjeet ennallaan helmikuun ajan

Koronarajoitukset ja -ohjeet ennallaan helmikuun ajan

Täl­lä het­kel­lä Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne on va­kaa, mut­ta lä­hi­maa­kun­tien ja val­ta­kun­nan ti­lan­ne ei ole mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut. Kai­nuus­sa esiin­tyy yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja ja tar­tun­ta­ket­ju­ja, joi­den tar­tun­nan läh­teet ovat pääa­sias­sa alueen ul­ko­puo­lel­ta.

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­joi­tuk­set ja oh­jeet en­nal­laan hel­mi­kuun ajan.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa asu­vil­le ikäih­mi­sil­le käyn­nis­ty­vät 11.2. ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van asuk­kais­ta.

Lue Kainuun soten 3.2.2021 tiedote kokonaisuudessaan: https://sote.kainuu.fi/uutiset/rajoitukset-ja-ohjeet-ennallaan-helmikuun-ajan

 

Takaisin uutisiin