Koronainfoa matkailijoille

Koronainfoa matkailijoille

Kai­nuun so­ten ko­ro­naoh­jeis­tus Kai­nuus­sa mat­kai­le­vil­le (18.12.2020)

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on ylei­ses­ti rau­hal­li­nen, mut­ta yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja tai tar­tun­ta­ket­ju­ja voi esiin­tyä. Juh­la­py­hien ja mat­kai­lu­se­son­gin ai­ka­na on eri­tyi­ses­ti syy­tä nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta, suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä.

  • Käy­tä kas­vo­mas­kia ai­na, kun lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Eri­tyi­ses­ti kau­pois­sa, jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä tai muis­sa pal­ve­luis­sa tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä tai mas­ke­ja.
  • Oman per­heen ul­ko­puo­li­sia ko­koon­tu­mi­sia, ta­pah­tu­mia tms. ei suo­si­tel­la. Suo­je­le ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via ja vie­rai­le har­ki­ten hoi­va­lai­tok­sis­sa tai ikään­ty­nei­den luo­na.
  • Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­ten si­jaan suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ja ul­ko­lii­kun­taa. Las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia kan­nus­te­taan tur­val­li­sin me­ne­tel­min.
  • Ul­ko­mail­ta saa­pu­vien tu­lee nou­dat­taa ka­ran­tee­ni- ja tes­tau­soh­jei­ta (pää­sään­töi­ses­ti 10 vrk omaeh­toi­nen ka­ran­tee­ni tai ka­ran­tee­nin ly­hen­tä­mi­nen kah­del­la ne­ga­tii­vi­sel­la tes­ti­tu­lok­sel­la, 72 h en­nen ja jäl­keen saa­pu­mi­sen)
  • Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee, et­tä ra­vin­to­la- ja mat­kai­lua­lan pal­ve­lui­ta tue­taan tur­val­li­suut­ta ko­ros­ta­vil­la ta­voil­la. Lä­hi­pal­ve­lui­den li­säk­si mo­net yri­tyk­set toi­mi­vat myös nou­to­pal­ve­lu- ja ca­te­ring-pe­riaat­teil­la tai jär­jes­tä­vät ­pal­ve­lui­ta eri­lai­sin tur­va­toi­min.

Lue li­sää oh­jees­ta (va­paas­ti alueen yri­tys­ten ja yk­si­tyis­toi­mi­joi­den käyt­töön)

Ko­ro­na­tie­toa mat­kai­li­joil­le_in­for­ma­tion for vi­si­tors in Kai­nuu

*

Kainuun soten tiedote 18.12.2020:
https://sote.kainuu.fi/koronainfoa-matkailijoille

Takaisin uutisiin